Разговор с проф. Пламен Панайотов - ръководител на катедрата по Наказателноправни науки в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.   
Интервю с г-жа Невин Фети – доктор по въпросите на защитата на класифицираната информация при договори, чийто предмет или изпълнение налага достъп до такава информация, преподавател по Правен режим на класифицираната информация в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, преподавател в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация по въпроси, свързани със защитата на класифицираната информация, защитата на личните данни и достъпа до обществена информация, съветник по правни въпроси на Президента на Република България във връзка с прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). С това интервю екипът на Юридически барометър стартира нова рубрика, която е свързана с въпроси и отговори относно приложението на GDPR.

Приятели на "Юридически барометър"