Правовата държава в България

В края на 2021 г. беше публикуван сборникът „Правовата държава в Република България. Проблеми на конституционното правосъдие и съдебната власт“ (С., 2021 г., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 294 с.).

Книгата е посветена на някои от актуалните проблеми на правовата държава в Република България. По-специално, тя е фокусирана върху ключови теми, свързани с Конституционния съд, конституционното правосъдие и съдебната власт (съдържание). Темите са подбрани така, че да имат значимост както за теорията, така и за практиката на конституционализма и конституционното право. Авторите предлагат критичен анализ на проблеми, които от дълго време очакват своето разрешение чрез конституционна или законодателна реформа или пък следва да получат адекватна теоретична концептуализация, която да даде тласък за по-нататъшно развитие на конституционния дискурс в областите на конституционното и обикновеното правосъдие.

Първият раздел изследва системата на институтите за достъп до конституционно правосъдие, в частност до Конституционния съд на Република България. Вторият раздел анализира ефектите на решенията на Конституционния съд на Република България, а също предлага и глава, която съдържа сравнителноправен анализ. С други думи, първите два раздела адресират проблеми „на входа“ и „на изхода“ на конституционното правосъдие. Темите са поставени в исторически, сравнителноправен и социоправен контекст, но акцентът е върху концептуални теоретични проблеми и по-важните им рефлексии в областта на конституционната и политическата практика. От методологична гледна точка следва да се отбележи, че докато раздел I е основан на социоправен подход, то в раздел II преобладава правно-позитивистичният подход. Това се дължи както на предпочитанията на авторите, така и на спецификите на разглежданите проблеми, доколкото вторият раздел изследва правните ефекти на решенията на Конституционния съд, които се проявяват основно в системата на валидното право.

Третият раздел изследва проблемите на независимостта на съдебната власт. Той предлага критична концептуализация и систематизация на този основополагащ за правовата държава принцип през призмата на теорията, нормативната уредба и практиката на Конституционния съд. Връзката между първия и втория раздел, от една страна, и третия раздел, от друга, са както обединяващата рамкова проблематика на правовата държава, така и силният акцент върху юриспруденцията на Конституционния съд.

Съставители на сборника са проф. д-р Даниел Вълчев и доц. д-р Мартин Белов.

Приятели на "Юридически барометър"