В края на 2018 г. в книжарниците, предлагащи юридическа литература, се появи сборникът „Право и граници”. Той събира докладите на участниците в проведената на 15 май 2018 г. Научна конференция „Право и граници”, организирана от катедрата по Теория и история на държавата и правото към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. В книгата могат да бъдат открити научни разработки на водещи български юристи у като професорите Стефка Наумова, Янаки Стоилов, Даниел Вълчев, Георги Бойчев, Мария Славова, Атанас Семов, Малина Новкиришка-Стоянова, Иван Русчев, Георги Пенчев, на доц. к.ю.н. Александър Пищулин от Юридическия факултет на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов”, както и на редица други учени (съдържание).
В края на месец октомври 2018 г. доц. д-р Диана Ковачева представи своето ново монографично изследване „Индивидът в международното право”, за което екипът на Юридически барометър използва повода да я поздрави. В книгата си доц. Ковачева насочва вниманието ни към редица интересни и в голяма степен дискусионни въпроси, като се започне от централните въпроси в нея – кои са субектите на международното право и попада ли сред тях човешкият инидивид. Авторът изследва еволюцията в международния статус на физическите лица през призмата на развитието на международното право, проследява разгръщането на международната правосубектност на индивида чрез постепенното придобиване на права и задължения, пряко възложени му от международното право, анализира връзката между индивида и държавата в контекста на международната правосубектност и изследва развитието на международноправните способи за защита при нарушения на правата на индивида (съдържание).
През този месец, в едни от най-престижните книжарници за юридическа литература в света, се появи сборникът “RULE OF LAW AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY” (“ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК”), издание на Eleven International Publishing, the Haag, the Netherlands. В него се съдържат докладите, изнесени по време на Втората седмица на правната наука в София, организирана в рамките на програмата Еразъм. Сборникът е под редакцията на доц. Мартин Белов, който беше и главен организатор на конференцията.
Преди няколко месеца в книжарниците за юридическа литература се появи сборникът „Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи”. В него са публикувани докладите от проведените през миналата година станали вече традиционни научни четения, организирани от катедра „Теория и история на държавата и правото” и катедра „Наказателноправни науки” на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. В сборника се съдържат статии на водещи юристи като професорите Пламен Панайотов, Даниел Вълчев, Иван Русчев, Георги Митов, Малина Новкиришка-Стоянова и др., както и интересни изследвания на редица млади учени (съдържание).
В началото на 2018 г. бе публикувано петото преработено и допълнено издание на капиталния труд на проф. Емилия Друмева „КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО“ (съдържание). Няколко поколения юристи познават проф. Друмева не само като един от най-изтъкнатите български конституционалисти, но и като правник с многостранни интереси и богат практически опит, като човек на елегантната словестност. „КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО” е един от най-значимите трудове на проф. Емилия Друмева. Това е труд, който е еднакво ценен както за студентите, прохождащи на полето на правото, така и за всеки практикуващ юрист, който иска да навлезе по-дълбоко в конституционната материя.
През 2017 г. в книжарниците, които предлагат юридическа литература, се появи сборникът „Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев”. В него се съдържат докладите на участниците в научната конференция, организирана от Катедрата по Теория и история на държавата и правото и Катедрата по Наказателноправни науки в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, посветена на 50-годишнината от смъртта на двамата изтъкнати учени юристи. Сборникът представлява интерес за преподаватели, студенти и практикуващи юристи на няколко основания. На първо място, в него се съдържат редица интересни материали на водещи юристи с вкус към научните изследвания. Достатъчно е да посочим имената на професорите Пламен Панайотов, Лазар Груев, Момяна Гунева, Иван Русчев, Даниел Вълчев, Маргарита Чинова и др., както и на голям брой млади учени (съдържание).

Приятели на "Юридически барометър"