Ново тълкувателно дело по въпрос, свързан със спирането на гражданското производство

Върховният касационен съд (ВКС) образува Тълкувателно дело № 2/2022 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) по въпроса: „Подлежи ли на обжалване определение за спиране, постановено от първоинстанционен или въззивен съд, поради отправено по реда на чл. 628 и сл. ГПК преюдициално запитване от друг съд?

Предложението за постановяване на задължително тълкуване по този въпрос е провокирано от противоречива практика на състави на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд.

Нормите на ГПК, които имат отношение към въпроса, се съдържат в разпоредбите на чл. 631, ал. 1 и чл. 229, ал. 1, т. 4. Съгласно на чл. 631, ал. 1 ГПК с отправянето на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС) съдът спира производството по делото, като определението не подлежи на обжалване, а според чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК съдът спира производството, когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора.

Едни състави на ВКС приемат, че разпоредбата на чл. 631, ал. 1 от ГПК е приложима само спрямо делото, по което е отправено запитване. Съдиите от тези състави считат, че дори правният въпрос, с който е сезиран СЕС, да е обуславящ изхода на спора и по други дела, производствата по тях не подлежат на спиране поради необхващането им от хипотезите на чл. 631, ал. 1 от ГПК и чл. 229, ал. 1 от ГПК.

Други състави приемат, че ако правният въпрос, с който е сезиран СЕС, е обуславящ изхода на спора и по друго дело, производството по него подлежи на спиране. Някои квалифицират определението за спиране по чл. 631, ал. 1 от ГПК, други – по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК.

Спирайки производството по делото, те постановяват преграждащо определение, срещу което постъпват частни жалби. По отношение на тях възниква допълнително противоречие, тъй като съставите, квалифициращи определението по чл. 631, ал. 1 от ГПК, разпореждат връщането им поради необжалваемост. Съставите, които квалифицират определението като такова по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, администрират движението на частните жалби.

За докладчици по тълкувателното дело са определени съдия Камелия Ефремова и съдия Здравка Първанова.

Приятели на "Юридически барометър"