Отговаря ли общината за вреди от непочистен сняг и/или лед?

Върховният касационен съд даде отговор на материалноправния въпрос по приложението на чл. 49 от Закона за задълженията и договорите: „отговаря ли общината за вреди, причинени на пешеходец поради придвижването му по непочистено от сняг и/или лед улично платно?”.

С Решение № 124 по гр. д. № 3057/2018 г. върховните съдии постановиха, че общината отговаря както за вреди, причинени на пешеходец поради придвижването му по непочистен тротоар, така и за настъпили за пешеходеца вреди при придвижването му по пътното платно, когато ползването на тротоара не е билo възможно.

В мотивите на решението съставът на ВКС аргументира, че когато Общинският съвет приема наредба, с която създава задължение за собствениците и ползвателите на имоти, находящи се на нейна територия, да поддържат прилежащите тротоари и като възлага почистване и на специализирани предприятия въз основа на договор, то общината не се освобождава от задължението си да поддържа общинските пътища. Според върховните съдии за вреди от противоправни действия или бездействия на тези трети лица отговорността е на общината, която „разполага с възможност да уреди с договора за възлагане на работата на съответното предприятие санкции при неизпълнение на задълженията му, както и с възможност за санкции спрямо лицата, на които е възложила изпълнение на задължения по поддържане на чистотата на територията и, в т.ч. съставяне на протоколи и налагане на глоби на физически и юридически лица, отговорни за снегопочистване на тротоарните платна. За вреди от действията на изпълнителите на работата обаче отговаря общината, която е възложител на работата, длъжна да управлява имотите общинска собственост с грижата на добър стопанин и да осигурява нормални, безопасни условия на живот на гражданите на територията й.

Върховните съдии допълват, че съгласно Закона за движението по пътищата пешеходците са длъжни да се движат по тротоара, но те могат да се движат и по пътното платно, когато няма тротоар или е невъзможно той да бъде ползван. При непочистен от сняг и лед тротоар или при заемането му от паркирани коли, правещо невъзможно ползването му за преминаване на пешеходци, то отговорността за вреди на пешеходец при движението му по пътното платно е на общината, която като собственик на имота има задължение за почистване на улиците, в т.ч. за предприемане на мерки за отстраняване на нарушенията, препятстващи движението на пешеходците по тротоарните платна.
Като възложител на работата общината „следва да осъществява контролните си функции и да предприеме всички мерки за безопасно придвижване на граждани и превозни средства в условията на снеговалеж, както по уличните платна, така и по прилежащите към сградите тротоари. За всички вреди, явяващи се пряка и непосредствена последица от бездействието на лицата, на които е възложена дейността, вкл. бездействието на контролните й органи за отстраняване на допуснатите нарушения, общината отговаря имуществено на основание чл. 49 ЗЗД вр. с чл. 45 ЗЗД.

Макар въпросът да не е относим към конкретния казус, въз основа на който е сезиран съдът, в мотивите на решението се допълва, че общината отговаря и за вреди, настъпили при движение на МПС поради непочистването от сняг и/или лед на улично платно.

С цялото решение можете да се запознаете тук.

Приятели на "Юридически барометър"