Разширява се отговорността на държавата и общините

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). С едно от допълненията се разшири обхватът на Закона и се предвиди, че държавата и общините ще отговарят и за вредите, причинени на граждани и юридически лица от действието на отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове.

По този начин на практика се преодоля Tълкувателно решение № 2 от 27.06.2016 г. по т. д. № 2/2015 г., ОСС на ВАС, I и II колегия, съгласно което вредите, причинени на граждани и на юридически лица при или по повод изпълнението (действието) на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен, не подлежат на обезщетяване по реда на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ. Припомняме, че и през 2016 г. въпросът предизвика много противоречиви становища и в крайна сметка решението беше подписано с особено мнение от 32-ма върховни съдии.

Другo важно допълнение, направено със Закона за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗИДЗОДОВ), е свързано с регламентирането на процесуалния ред за разглеждане на искове срещу държавата за вреди от нарушение на правото на Европейския съюз (ЕС). Народните представители аргументират включването на разпоредбата в обхвата на ЗОДОВ с обстоятелството, че отговорността на държавата по ЗОДОВ е обективна и безвиновна, каквито основни характеристики има и извъндоговорната й отговорност за нарушаване на правото на ЕС. Законодателят предвиди, че вредите следва да са причинени от „достатъчно съществено нарушение на правото на ЕС”. Как следва да се разбира това понятие тепърва предстои да бъде изяснено от съдебната практика. Със ЗИДЗОДОВ се уреди и въпросът за дължимите по вид и размер съдебни такси по тези искове. Предвиди се за този вид дела да се заплаща проста такса в размер, определен с тарифа, приета от Министерския съвет.

Със Закона се регламентираха и процесуалните способи за разглеждане на тези видове искове и тяхната подведомственост. Съгласно приетите текстове исковете срещу държавата и общините за вреди от нарушаване на правото на ЕС, когато вредите са причинени от актове, действия или бездействия на органи или длъжностни лица при или по повод изпълнение на административната дейност, както и от правосъдната дейност на административните съдилища или Върховния административен съд ще са подведомствени на административните съдилища и за тях ще се прилага редът по Административнопроцесуалния кодекс, а във всички останали случаи исковете по ЗОДОВ за вреди ще се разглеждат по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Не бе подкрепено предложението исковете за вреди, когато те са причинени от актове, действия или бездействия на Народното събрание, изрично да се регламентират в ЗОДОВ. По този начин остава неизяснен въпросът по кой ред гражданите и юридическите лица ще предявяват искове срещу Народното събрание – пред общите съдилища по реда на Закона за задълженията и договорите, където държавната такса е в размер на 4% от цената на иска, или невключването на парламента сред субектите, носещи отговорност по ЗОДОВ, няма да препятства подаването на искове срещу него по реда на този закон (за което се дължи проста държавна такса).

Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН) също беше допълнен чрез преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОДОВ. С новите алинеи на чл. 63 от ЗАНН се предвиди, че в съдебните производства по обжалване на наказателно постановление и на електронен фиш страните имат право на присъждане на разноски по реда на АПК. Досега в ЗАНН не бе уредена отговорността за разноски на страните. В производството пред районния съд по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, когато наказателното постановление беше отменяно, не се присъждаха разноски в полза на „нарушителя”. Така, след като наказателното постановление бъде отменено, лицата трябваше да заведат иск по ЗОДОВ за разноските и да се образува изцялo нов процес за това. С допълнението се преодоля и Тълкувателно решение № 2 от 03.06.2009 г., по т. д. № 7/2008 г., ОСК на ВАС, съгласно което административните съдилища не присъждат разноски в производствата по касационни жалби срещу решенията на районните съдилища по административнонаказателни дела.

Очаква се промените да бъдат обнародвани през следващата седмица, ако президентът не упражни конституционното си правомощие да върне закона за ново обсъждане в Народното събрание.

Приятели на "Юридически барометър"