ОСНК на ВКС обяви кои постановления на Пленума на Върховния съд са загубили сила

Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд (ВКС) постанови Тълкувателно решение № 1 от 24 януари 2022 г. по Тълкувателно дело № 1/2018 г., с което се обявяват за загубили сила изцяло или отчасти 42 постановления на Пленума на Върховния съд от периода 1953 – 1994 г.

Делото е образувано по искане на председателя на ВКС, направено на основание чл. 125 вр. чл. 124, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, за приемане на тълкувателно решение по повод необходимостта от отмяна на загубили своето значение постановления на Пленума на Върховния съд (за периода 1953 г. – 1994 г.). Това се налага с оглед на множеството изменения в Наказателния кодекс (Обн., ДВ, бр. 26/22.04.1968 г.), изцяло приетия през 2006 г. нов Наказателно-процесуален кодекс и последващите редица изменения и допълнения в него, което налага тълкувателна дейност относно запазването на задължителната сила на постановленията на Пленума на Върховния съд от периода 1953 – 1994 г. или прогласяването им като частично/изцяло изгубили своето значение.

С тълкувателното решение ОСНК на ВКС реши, че 31 постановления на Пленума на Върховния съд изцяло или отчасти са загубили сила, а още 14 постановления и 1 решение мълчаливо са загубили сила. Диспозитивът на решението гласи:

I. Обявява за загубили сила:

1. Точки 2 и 3 от Постановление № 3 от 14.XII.1953 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

2. Абзац 3, абзац 5 от Постановление № 1 от 7.II.1955 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

3. Раздел II, ал. 1, ал. 2, букви „а“, „б“, „г“, „д“, „е“, „ж“, „з“ и раздел III, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Постановление № 3 от 30.IV.1955 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 9/1963 г. на Пленума на Върховния съд и с т. 19 на Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

4. Раздел III, точки 36, 37, 39 – 41, раздел IV, точка 43, точка 44, точка 48 и раздел V от Постановление № 8 от 28.II.1957 г. на Пленума на Върховния съд;

5. Раздели I, III, IV, V, VI и VII от Постановление № 1 от 25.VI.1958 г. на Пленума на Върховния съд;

6. Постановление № 3 от 29.XII.1958 г. на Пленума на Върховния съд;

7. Раздел I от Постановление № 6 от 29.XII.1958 г. на Пленума на Върховния съд, изм. и доп. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

8. Постановление № 3 от 27.XII.1960 г. на Пленума на Върховния съд;

9. Постановление № 7 от 28.XI.1961 г. на Пленума на Върховния съд;

10. Точка 1, изр. 3, точка 2, изр. 2, точка 4 и точка 5 от Постановление № 9 от 25.XII.1961 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

11. Точки 5, 6 и 7 от Постановление № 14 от 30.IХ.1963 г. на Пленума на Върховния съд;

12. Постановление № 1 от 27.IV.1964 г. на Пленума на Върховния съд;

13. Точка 5, точка 8 и точка 10 от Постановление № 4 от 28.VI.1965 г. на Пленума на ВС;

14. Раздел IV, точка 1, абзац 2, точка 2, абзац 2, точка 6, абзац 3 и раздел VI от Постановление № 3 от 18.XII.1970 г. на Пленума на ВС, изм. и доп. с Постановление № 9 от 10.XII.1975 г. на Пленума на Върховния съд и Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

15. Раздел I, абзац 1 и раздел III от Постановление № 2 от 27 – 29.IV.1970 г. на Пленума на Върховния съд, изм. и доп. с Постановление № 6 от 12.IV.1983 г. на Пленума на Върховния съд и Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

16. Раздел III от Постановление № 6 от 26.IV.1971 г. на Пленума на Върховния съд;

17. Раздели II и III от Постановление № 8 от 28.VI.1971 г. на Пленума на Върховния съд, изменено с Постановление № 7 от 6.VII.1987 година на Пленума на Върховния съд;

18. Раздели III и IV, абзац 1 и абзац 2 от Постановление № 2 от 29.ХІ.1974 г. на Пленума на Върховния съд;

19. Точка 1, абзац 3 и точки 17, 18 и 19 от Постановление № 6 от 30.X.1975 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

20. Точка 8, абзац 1, изр. 2 от Постановление № 7 от 6.X.1975 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

21. Раздел I, точка 2 и раздел II, точка 3 от Постановление № 9 от 10.ХII.1975 г. на Пленума на Върховния съд;

22. Раздели IV и V, абзац 1 от Постановление № 7 от 23.XII.1976 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 6 от 29.XI.1984 г. и Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

23. Точка 1, абзац 3, точка 7 и точка 8 от Постановление № 1 от 8.XI.1978 г. на Пленума на Върховния съд;

24. Точки 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 от Постановление № 2 от 15.XII.1978 г. на Пленума на Върховния съд;

25. Точки 7 и 11 от Постановление № 6/1977 г. от 4.V.1978 г. на Пленума на Върховния съд;

26. Точка 3, изр. 1, изр. 2 и изр. 3 и точка 13 от Постановление № 8 от 28.XII.1978 г. на Пленума на Върховния съд, изм. и доп. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

27. Точка 1, изр. 1, точка 8, точка 9 и точка 10 от Постановление № 2 от 27.IX.1979 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

28. Точка 1, точка 4, точка 5, точка 7, точка 8, изр. 1, точка 9, точка 10 и точка 11 от Постановление № 1 от 11.XI.1981 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

29. Точки 18 и 19 от Постановление № 8 от 30.ХІ.1981 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 1987 г. на Пленума на Върховния съд;

30. Точка 7 от Постановление № 1 от 17.I.1983 г. на Пленума на Върховния съд;

31. Точки 10, 13 и 18 от Постановление № 7 от 21.XI.1985 г. на Пленума на Върховния съд.

 

II. Констатира, че мълчаливо (автоматично) са загубили сила:

1. Постановление № 6 от 1.XII.1961 г. на Пленума на Върховния съд;

2. Решение № 1 от 6.XII.1962 г. на Пленума на Върховния съд;

3. Постановление № 3 от 6.XII.1962 г. на Пленума на Върховния съд;

4. Постановление № 16 от 18.XI.1963 г. на Пленума на Върховния съд;

5. Постановление № 7 от 28.XII.1964 г. на Пленума на ВС;

6. Постановление № 3 от 26.I.1968 г. на Пленума на ВС;

7. Постановление № 5 от 28.X.1968 г. на Пленума на Върховния съд;

8. Раздел I, точка 3 от Постановление № 3 от 18.XII.1970 г. на Пленума на Върховния съд, изм. и доп. с Постановление № 9 от 10.XII.1975 г. и Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

9. Постановление № 6 от 27.XI.1972 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

10. Постановление № 13 от 28.XII.1973 г. на Пленума на Върховния съд;

11. Точка 9, абзац 5 от Постановление № 6 от 30.X.1975 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

12. Раздел II, точка 5 от Постановление № 7 от 23.XII.1976 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 6 от 29.XI.1984 г. и Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

13. Раздели I – X вкл. от Постановление № 6 от 29.XI.1984 г. на Пленума на Върховния съд;

14. Точка 1 от Постановление № 7/83 г. от 3.VII.1984 г. на Пленума на Върховния съд;

15. Точка 8 от Постановление № 7 от 21.XI.1985 г. на Пленума на Върховния съд.

 

С пълния текст на тълкувателното решение и мотивите на върховните съдии можете да се запознаете тук.

 

Източник: vks.bg

Приятели на "Юридически барометър"