С Решение № 35/13.07.2021 г. по гр. д. № 1783 по описа за 2020 г. състав на Върховния касационен съд (ВКС), I-во гражданско отделение, с председател съдия Дияна Ценева и членове съдия Бойка Дечева и съдия Ваня Атанасова отговори на въпроса: следва ли въззивната инстанция, когато препраща към мотивите на първоинстанционния съд по реда на чл. 272 ГПК, да изложи и собствени мотиви, като обсъди доказателствата и защитните тези на страните при съблюдаване на очертаните с въззивната жалба предели на въззивното производство.
Отборът на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ спечели призовото четвърто място на състезанието по международно публично право „Телдърс“.
На 11 юни 2021 г. в парка на Военната академия „Г. С. Раковски“ бяха връчени дипломите на студентите по право от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, випуск 2020.
С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) от 9 юни 2021 г. бе образувано Тълкувателно дело № 2/2021 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на ВКС на тълкувателно решение по следните въпроси:
С Решение № 72/02.06.2021 г. по гр. д. № 3478 по описа за 2020 г. състав на Върховния касационен съд (ВКС), I-во гражданско отделение, с председател съдия Маргарита Соколова и членове съдия Светлана Калинова и съдия Гълъбина Генчева отговори на въпроса: когато идеална част от недвижим имот е продадена от съсобственик на трето за съсобствеността лице, без другият съсобственик да е поканен да я купи или уведомен за продажбата, коя от страните по делото носи доказателствената тежест относно момента на узнаване на продажбата от ищеца при направено от ответника възражение за неспазване на двумесечния преклузивен срок за предявяване на иска по чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността (ЗС).
На заседание, проведено на 26.05.2021 г., Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд (ВКС) прие становище по повод на решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за съставяне на комисията, която да изготви Анализ за дейността на Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд:
Изпитът за адвокати и младши адвокати ще се проведе през месец юни 2021 г. На свое заседание, проведено на 14 май 2021 г., Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) прие решения, с които обедини отложената есенна сесия на изпита за адвокати и младши адвокати за 2020 г. с пролетната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати за 2021 г. и определи дати за провеждането му.
С Решение № 77/08.04.2021 г. по гр. д. № 2862 по описа за 2020 г. състав на Върховния касационен съд (ВКС), Четвърто гражданско отделение, с председател съдия Борислав Белазелков и членове съдия Борис Илиев и съдия Димитър Димитров се произнесе по въпроса възниква ли право за доставчика на електрическа енергия едностранно да коригира сметката на потребителите, макар в Общите условия да не е предвиден ред, по който да уведоми потребителите за корекцията. Касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс, тъй като въпросът е решен в противоречие със задължаителната практика на ВКС.
С Тълкувателно решение № 4/29.03.2021 г. по Тълкувателно дело № 3/2019 г. Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд (ОСС от I и II колегия на ВАС) реши:Срокът за съставяне на акт за установяване на административно нарушение в случаите по чл. 210а от Закона за защита на потребителите започва да тече от откриване на нарушителя съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания.
С Тълкувателно решение № 3/2018 г. от 17.03.2021 г. по Тълкувателно дело № 3/2018 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Може да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 от ЗЗД, ако е изтекъл десетгодишният срок на вписването и тя вече е била заличена по реда на чл. 22 от Правилника за вписванията, но това вписване е непротивопоставимо на третото лице, което е придобило собствеността върху имота и е вписало своя акт преди новото вписване на ипотеката, както и на неговите частни правоприемници, макар те да са придобили собствеността върху имота след новото вписване на ипотеката.

Приятели на "Юридически барометър"