Екип ЮБ

Власт е да разкъсаш човешките умове на парчета и да ги сглобиш в нови форми по твой избор.

„1984”

С Решение № 77/08.04.2021 г. по гр. д. № 2862 по описа за 2020 г. състав на Върховния касационен съд (ВКС), Четвърто гражданско отделение, с председател съдия Борислав Белазелков и членове съдия Борис Илиев и съдия Димитър Димитров се произнесе по въпроса възниква ли право за доставчика на електрическа енергия едностранно да коригира сметката на потребителите, макар в Общите условия да не е предвиден ред, по който да уведоми потребителите за корекцията. Касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс, тъй като въпросът е решен в противоречие със задължаителната практика на ВКС.

Всеки иска да го информират честно, безпристрастно, правдиво и в пълно съответствие с неговите възгледи.

С Тълкувателно решение № 4/29.03.2021 г. по Тълкувателно дело № 3/2019 г. Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд (ОСС от I и II колегия на ВАС) реши:
Срокът за съставяне на акт за установяване на административно нарушение в случаите по чл. 210а от Закона за защита на потребителите започва да тече от откриване на нарушителя съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания.

Човекът, с всичките си благородни качества... все още носи в телесната си рамка неизлечимия печат на своя по-низш произход.

Всеки, който съзнателно се опитва да бъде избран на обществена длъжност, автоматично е недостоен за това.

С Тълкувателно решение № 3/2018 г. от 17.03.2021 г. по Тълкувателно дело № 3/2018 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши:

Може да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 от ЗЗД, ако е изтекъл десетгодишният срок на вписването и тя вече е била заличена по реда на чл. 22 от Правилника за вписванията, но това вписване е непротивопоставимо на третото лице, което е придобило собствеността върху имота и е вписало своя акт преди новото вписване на ипотеката, както и на неговите частни правоприемници, макар те да са придобили собствеността върху имота след новото вписване на ипотеката.

Всичко точно е кратко.

Върховният касационен съд (ВКС) образува Тълкувателно дело № 1/2021 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, за приемане на тълкувателно решение по въпроса: „Допустимо ли е ненавършило пълнолетие дете да направи отказ от наследство и представлява ли той отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 СК?“

Ако искаш до достигнеш дадена цел, трябва всеки ден да се придвижваш по малко към нея.

Приятели на "Юридически барометър"