Екип ЮБ

Да те ударят не е толкова ужасно. Ужасно е самото очакване.

Интелигентността е това, което използвате, когато не знаете какво да правите.

Публикуваме видеозапис на доклада на гл. ас. д-р Красимир Манов „Престъплението като наказание и наказанието като престъпление. Някои размисли за необходимостта от алтернативни способи за реакция срещу престъпленията”, изнесен на провелите се на 15 и 16 април 2019 г. в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ научни четения на тема „Санкциите в правото”.

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за съдебната власт бе образувано Тълкувателно дело № 2/2019 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ОСГТК) по следния въпрос:

„Цесионерът притежава ли активна материалноправна легитимация за предявяване на иск по чл. 135, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, ако увреждащата сделка или действие са извършени, след като е възникнало вземането на първоначалния кредитор – цедент, но преди сключването на договора за прехвърляне на вземането?“

Парите никого не са направили глупак, те само излагат глупаците на показ.

Представяме на Вашето внимание видеозапис на доклада на гл. ас. д-р Мирослава Манолова „Наказанието и ретрибутивната теория или защо наказваме”, изнесен на провелите се на 15 и 16 април 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ научни четения на тема „Санкциите в правото”.

Какво е щастието, ако не простата хармония между човека и живота, който води.

На 15 и 16 април 2019 година в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведоха научни четения на тема „Санкциите в правото”, организирани от катедрите по теория и история на държавата и правото и по наказателноправни науки към ЮФ на СУ.

За да се научиш да молиш, първо трябва да се научиш да благодариш.

Имаме удоволствието да публикуваме приветствените думи на председателя на Конституционния съд на Република България проф. Борис Велчев към студентите по право от Юридическия факултет на Софийския университет, випуск 2018, по време на церемонията по връчване на техните дипломи:

Приятели на "Юридически барометър"