Кръгла маса на тема: „Взаимодействия и йерархии между нормите на вътрешното право, международното право и правото на ЕС“

На 24 януари 2019 година в СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Кръгла маса на тема: „Взаимодействия и йерархии между нормите на вътрешното право, международното право и правото на ЕС“, организирана от катедрата по Теория и история и на държавата и правото и катедрата по Международно право и международни отношения на Юридическия факултет на Софийския университет.

На форума бяха представени пет основни доклада:

• проф. д-р Даниел Вълчев – „Юридическа валидност и нормативни йерархии”;

• проф. д-р Янаки Стоилов – „Национално, международно и наднационално право: сечения, йерархия, взаимодействия”;

• доц. д-р Христо Христев – „Съотношението на вътрешното право и правото на ЕС в светлината на практиката на Съда на ЕС относно зачитане на националната конституционна идентичност”;

• доц. д-р Васил Пандов – „Правни системи и методи на регулиране на частноправните отношения с международен елемент – (не)възможни конфигурации;

• ас. Димитър Гочев – „Българският режим за гражданска конфискация в светлината на практиката на Европейския съд по правата на човека”.

 

Юридически барометър ще публикува видеозапис на всеки от изнесените доклади.

Тази седмица представяме на Вашето внимание докладa на доц. Христев.

Очаквайте и останалите доклади.

Медия

Приятели на "Юридически барометър"