cli bg Placeholder 800x450Центърът за правни инициативи е създаден през 2003 г. Центърът е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Дейността на сдружението е насочена към развитието и утвърждаването на правовата държава, на гражданското общество и към усъвършенстване на системата на училищното образование и на висшето образование в България. Сред основните цели на Центъра са:

1. Иницииране на дискусии относно механизмите за взаимодействие между правовата държава и гражданското общество;

2. Подпомагане на укрепването на публичните институции и гражданските организации с цел утвърждаване на правата на гражданите;

3. Анализиране на законодателството и неговото практическо приложение по въпроси, свързани с правата на гражданите;

4. Популяризиране и утвърждаване на добрите европейски практики за граждански контрол над на публичните институции.

За постигане на целите си Центърът осъществява научноизследователски програми, оказва финансова и организационна подкрепа на научни колективи, експертни екипи и отделни изследователи, включително чрез помощ за публикуване на изследванията; организира и участва в конференции и други форуми по теми, свързани с целите на сдружението; развива сътрудничество с аналогични организации в страните от Европейския съюз; изгражда подходяща информационна база; представя резултатите от изследванията на заинтересованите национални, регионални и европейски институции с оглед необходимостта от модернизиране на правната система.

Сред успешните проекти на Центъра за правни инициативи са Граждански контрол над службите за сигурност, Европейски предизвикателства пред българското висше образование, Анализ на нормативната уредба в областта на средното образование, Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото и, разбира се, проектът Юридически барометър.

За повече информация относно дейността на Центъра за правни инициативи виж www.cli-bg.org.

Приятели на "Юридически барометър"