За поредната промяна на закон поради невъзможност за неговото приложение

Бихме искали да припомним един интересен пример за промяна в законодателството, която се налага поради това, че предходни изменения са практически неприложими и трябва да бъдат „ремонтирани".

В началото на 2018 г. е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (ЗИДЗППТРБСЧВС), (Обн., ДВ, бр. 14/2018 г.) във връзка с изпълнението на ангажименти на страната по международен договор, съгласно които следва да бъде осигурено правното положение на лице – служител в структура на НАТО, и на зависимо лице на такъв служител, като бъдат предприети всички мерки за издаване на необходимите документи за удостоверяване на престоя и статута на тези лица. Подходът, който възприема българският законодател, е да бъде създаден нов вид документ за самоличност – карта на служител в структура на НАТО и на зависимо лице на такъв служител. Направени са и съответните изменения в Закона за българските лични документи.

През месец декември 2018 г. Народното събрание е приет нов Закон за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (Обн., ДВ, бр. 1/2019 г.). Една от причините, които налагат новата промяна, е съществуващата „практическа невъзможност”, както гласят мотивите към законопроекта, за издаване на карта на служител в структура на НАТО. Невъзможността произтича от факта, че договорът, съгласно който се доставят бланки за издаване на български лични документи, не предвижда доставка на бланка на карта на служител в структура на НАТО и такава може бъде изготвена едва след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, свързана със следващото поколение български лични документи. С оглед на този извод чрез преходна разпоредба е предвидено до създаването на техническа възможност за издаване на новия вид документи на служителите на НАТО да се издава разрешение за пребиваване при условията на чл. 25д от Закона за чужденците в Република България или удостоверение за пребиваване при условията на чл. 14а от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства.

Така близо една година след приемане на ЗИДЗППТРБСЧВС (Обн., ДВ, бр. 14/2018 г.) България не издава карти на служители в структури на НАТО поради невъзможността те да подадат заявление за издаването на предвидения в законодателството ни документ. Описаната (близка до комична) ситуация е пореден пример за изменения в редица закони, които обективно могат да бъдат избегнати, ако при първоначалната промяна е извършен по-пълен и задълбочен анализ на действащото законодателство и на фактите от значение за практическото привеждане в изпълнение на планираната промяна.

Екипът на Юридически барометър с интерес ще следи и ще ви информира за подобни примери и през новата 2020 година.

Приятели на "Юридически барометър"