Научни четения на тема Правни норми и правни принципи

Преди няколко месеца в книжарниците за юридическа литература се появи сборникът „Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи”. В него са публикувани докладите от проведените през миналата година станали вече традиционни научни четения, организирани от катедра „Теория и история на държавата и правото” и катедра „Наказателноправни науки” на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. В сборника се съдържат статии на водещи юристи като професорите Пламен Панайотов, Даниел Вълчев, Иван Русчев, Георги Митов, Малина Новкиришка-Стоянова и др., както и интересни изследвания на редица млади учени (съдържание).

Идеята за темата Правни норми и правни принципи се роди от живата дискусията относно правните норми и правните принципи по време на предходните научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев, за която екипът на Юридически барометър вече информира. От друга страна, темата за принципите и нормите е несъмнено една от най-значимите и понастоящем една от най-спорните в правната теория, както у нас, така и в чуждестранната правна литература. Многообразието на възможните критерии за разграничение и различните концепции относно значението на това деление са в основата на повечето дискусии относно видовете правни норми и тяхното действие. Това са въпроси от съществено значение, както за развитието на правната наука в теоретичен аспект, така и за качеството и еднообразността на съдебната практика.

Сборникът „Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи” е повод за среща на традиционни и нови възгледи по разнообразни теми и провокация за усъвършенстване на правната теория, на действащото законодателство и на съдебната практика. Екипът на Юридически барометър приветства издаването на сборници с доклади от тях, които да достигат до по-широк кръг читатели и да издигат качеството на българската юридическа наука и практика.

Приятели на "Юридически барометър"