Индивидът в международното право

В края на месец октомври 2018 г. доц. д-р Диана Ковачева представи своето ново монографично изследване „Индивидът в международното право”, за което екипът на Юридически барометър използва повода да я поздрави.

В книгата си доц. Ковачева насочва вниманието ни към редица интересни и в голяма степен дискусионни въпроси, като се започне от централните въпроси в нея – кои са субектите на международното право и попада ли сред тях човешкият инидивид. Авторът изследва еволюцията в международния статус на физическите лица през призмата на развитието на международното право, проследява разгръщането на международната правосубектност на индивида чрез постепенното придобиване на права и задължения, пряко възложени му от международното право, анализира връзката между индивида и държавата в контекста на международната правосубектност и изследва развитието на международноправните способи за защита при нарушения на правата на индивида (съдържание).

Известно е, че опасностите при изследване на наднационални правни системи са, от една страна, свеждане на научната аргументация до политически и ценностни конструкции, а от друга – затъване в казуистика и описателно представяне на конкретни правни решения. Доц. Ковачева успява да избегне тези опасности, като излага солидни и теоретично обосновани тези, демонстрирайки наред с това отлично познаване на правните източници и юридическата практика. Ограничаването на предмета на изследване до правото на защита правата на човека и международното хуманитарно право, не намалява стойността на книгата, а тъкмо напротив – показва изследователска зрялост.

Може да откриете книгата в книжарниците, предлагащи юридическа литература.

Приятели на "Юридически барометър"