Право и граници

В края на 2018 г. в книжарниците, предлагащи юридическа литература, се появи сборникът „Право и граници”. Той събира докладите на участниците в проведената на 15 май 2018 г. Научна конференция „Право и граници”, организирана от катедрата по Теория и история на държавата и правото към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

В книгата могат да бъдат открити научни разработки на водещи български юристи у като професорите Стефка Наумова, Янаки Стоилов, Даниел Вълчев, Георги Бойчев, Мария Славова, Атанас Семов, Малина Новкиришка-Стоянова, Иван Русчев, Георги Пенчев, на доц. к.ю.н. Александър Пищулин от Юридическия факултет на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов”, както и на редица други учени (съдържание).

Авторите са направили оригинални опити за съотнасяне на идеята за границите към правното познание, разкриващи изследователски перспективи отвъд традициите на юридическия дебат в България – за границите на правото, отделящи юридическото от неюридическото, за границите в правото (методологични и междудисциплинарни, понятийни и структурни, идеологически и политически), за границите и правото (социални, културни, държавни: преодолени, формиращи се, определящи).

Представените на вниманието на читателя разсъждения по формулираната тема засягат широк кръг въпроси на юридическата наука и практика през призмата на теорията, философията и историята на правото, публичното и частното право.

Екипът на Юридически барометър адмирира провеждането на научни конференции и издаването на сборници с доклади от тях, които, достигайки до възможно най-широк кръг читатели, да спомагат за повишаване качеството на българската юридическа наука и практика.

Приятели на "Юридически барометър"