Избрани решения на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия

В края на месец май 2019 г. в зала „Тържествена” на съдебната палата бе представена книгата „Избрани решения на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия”. Сборникът обхваща голям брой решения на Федералния конституционен съд от създаването му през 1951 г. досега. За първи път на български език се публикува подобно издание, което разширява кръга от читатели и ползватели на юриспруденцията на Федералния конституционен съд.

Имаме удоволствието да представим предговора на книгата от председателя на Конституционния съд на Република България проф. Борис Велчев:

Федералният конституционен съд на Германия е създаден през 1951 г., с цел да следи за спазването на Основния закон и да разрешава спорове между органите на държавната власт. Макар и да не е първият конституционен съд в Европа, създаден по модела на австрийския юрист и философ Ханс Келзен, той има водеща роля за утвърждаване на този модел, който въвежда специализация на контрола за конституционосъобразност. Повече от 65 години Федералният конституционен съд с юриспруденцията си за¬дава стандарти на конституционно правосъдие, утвърждава авторитета и значението на конституционната юрисдикция в Европа.

Конституционната защита на основните човешки права и гарантирането на реалното им упражняване от гражданите е съществен елемент на демократичната и правова държава. Благодарение на усилията на Програмата за върховенство на закона за Югоизточна Европа на фондация „Конрад Аденауер” на български език са достъпни едни от най-значимите решения на Федералния конституционен съд в областта на човеш¬ките права. С тях съдът е изградил безспорното уважение, което обществото има към институцията, и е затвърдил увереността на немските граждани, че конституционно закрепените права и свободи са реално защитими от всяка една неправомерна наме¬са. Такъв пример е решението по делото „Luth" от 1957 г., в което Федералният кон¬ституционен съд приема, че макар и основните права да са най-вече права за защита на гражданина срещу държавата, в разпоредбите на Основния закон е въплътен и обективен ред от ценности, който е валиден като основополагащ конституционноправен принцип във всички клонове на правото. С други думи, съдът възприема разби-рането, че нормите, които уреждат частноправни отношения, трябва да се тълкуват в светлината на основните права и в съответствие с тях.

Друг ключов акт, който е включен в селекцията и има значение за развитието на защитата на основните права не само в Германия, но и в Европейския съюз, е ре¬шението по делото „Solange I”. В това решение Федералният конституционен съд на Германия постановява, че докато процесът на интеграция не напредне дотолкова, че общностното право да съдържа адекватен каталог на основните права и еквивалент¬на система за защитата им, Федералният конституционен съд ще упражнява контрол за конституционност върху норми на общностното право, когато и доколкото те се намират в противоречия с основните права, предвидени от Основния закон. Тълкуването на Федералния Конституционен съд е една от причините Съдът на Европейската общност (Сега Съд на Европейския съюз) да утвърди в практиката си зачитането на основните права така, както произтичат от общите конституционни традиции на държавите членки, като неразделна част от общите принципи на правото, спазването на които се осигурява от Съда на Европейските общности. Тази практика на СЕО води до т. нар. решение „Solange II" на Федералния конституционен съд от 1986 г. (част от сборника), в което съдът смекчава позицията си и приема, че в момента, в който Европейските общности и особено задължителната съдебна практика на СЕО постиг¬нат една действаща защита на основните права пред суверенната общностна власт, която да гарантира основните права и да е еквивалентна на неотменимата императивна защита, предоставена от Основния закон, Федералният конституционен съд ще спре да упражнява правомощията си за контрол на приложимостта на вторичното общностно право.

Селекцията от решения представлява изключителна възможност за българските юристи, студенти по право и академичната общност да се запознаят задълбочено с практиката на Федералния конституционен съд по различни правни въпроси. В сбор¬ника са намерили място решения, свързани с правото на убежище, екстрадиция и осъществяване на терористична дейност, които засягат проблеми, актуални за всички държави – членки на Европейския съюз. Подборът на решения обхваща и юриспру¬денция на съда по важни конституционноправни въпроси: принципите на държавно устройство – федерална, правова и социална държава, нормения контрол за конституционност, прехвърлянето на суверенни права на държавата при участието й в меж¬дународни организации и действието на решенията на Европейския съд по правата на човека.

За нас в Конституционния съд на Република България практиката на Федералния кон¬ституционен съд е от изключително значение. Проблемите, с които се сблъскваме, понякога са общи и мотивите на нашите колеги от Германия често пъти ни помагат във взимането на важни решения. Убеден съм, че огромният авторитет на Федерал¬ния конституционен съд прави неговите решения полезни за всички конституционни юрисдикции в Европа.

Приятели на "Юридически барометър"