Санкциите в правото

В началото на 2020 г. беше публикуван сборникът „Санкциите в правото“. Между кориците му са побрани докладите от научната конференция, посветена на 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция, организирана от катедра „Теория и история на държавата и правото“ и катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Сборникът е структуриран в четири раздела – Общотеоретични и публичноправни проблеми на юридическите санкции; Историко-правни проблеми на юридическите санкции; Наказателноправни проблеми на юридическите санкции и Частноправни проблеми на юридическите санкции. Вместо въведение читателят може да прочете встъпителните думи на проф. Пламен Панайотов за откриването на конференцията, проведена на 15 и 16 април 2019 г. Сред публикуваните научни доклади са материали на водещи юристи у нас като проф. Малина Новкиришка-Стоянова, проф. Маргарита Чинова (в съавт.), проф. Мария Славова, проф. Лазар Груев, проф. Георги Митов, проф. Янаки Стоилов, проф. Георги Бойчев, проф. Иван Русчев, проф. Даниел Вълчев, както и на редица други учени от България, Албания, Полша, Русия (съдържание).

Обширната тема за санкциите в правото предпостави интереса на представители на различни юридически дисциплини, които изложиха възгледите си за ролята и мястото на санкциите от различна гледна точка. Именно това прави сборника ценно и задълбочено четиво по темата. Докладите засягат и редица въпроси, свързани с уредбата и функционирането на системата от санкции, които не са задоволително разрешени или най-малкото продължават да са предмет на сериозни спорове.

Съставители на сборника са проф. д-р Пламен Панайотов, проф. д-р Даниел Вълчев, гл. ас. д-р Красимир Манов и гл. ас. д-р Симеон Гройсман. Инициативата им заслужава искрени поздравления, защото е част от възстановяващата се традиция в Софийския университет да се провеждат конференции с участие на представители на различни университети и катедри. Този тип прояви обогатяват и надграждат дискутираните теми, като ги поставят на широка плоскост и ги осветяват от различни ъгли.

Приятели на "Юридически барометър"