Наследяване на задължения и отговорност за завети

През 2020 г. излезе от печат изследването на доц. д-р Венцислав Петров „Наследяване на задължения и отговорност за завети“.

То поставя акцент върху отговорността на наследника към кредиторите на наследодателя и към заветниците – от една страна, на задълженията като част от наследствената маса, както и на задълженията, произтичащи от извършените от наследодателя завети, които възникват в патримониума на наследника.

Самият автор определя целта на изследването като търсене на цялостна концепция за приемството в задълженията на починало физическо лице и за удовлетворяване на кредиторите. Според него въпреки различния правопораждащ състав, в темата следва да намери място и отговорността за заветите, извършени от същото лице – поради идентичността на задължените лица в двете хипотези; общите правила за удовлетворяването на кредиторите и заветниците; конкуренцията между тях при удовлетворяването им от една и съща имуществена маса.

Основните теми, върху които се гради книгата, са няколко: историческите корени на наследяването на задължения; сравнителноправен анализ на приемството в дълг по повод на смърт и е съпоставка с други способи за прехвърляне на задължения.

На следващо място е разгледан въпросът кои задължения са наследими и кои – не; изведени са белезите, които следва да притежава едно задължение, за да преминава към други лица след смъртта на носителя му, както и някои по-специфични хипотези на наследяване на задължения. Глава III е посветена на лицата, които отговарят за дълговете на наследодателя и основанието, на което носят тази отговорност – анализиран е статусът както на наследниците, така и на държавата в хипотезата на чл. 11 ЗН и е разгледан въпросът дали частните правоприемници по повод на смърт – заветниците и общината в хипотезата на чл. 11 ЗН – при определени предпоставки придобиват наследствените дългове. Авторът отделя внимание и на последиците на наследяването на задълженията; различните видове отговорност на наследниците към кредиторите и заветниците - разделна и солидарна, неограничена и ограничена; различните основания за възникване на ограничена отговорност, същността на ограничаването ѝ, основанията за отпадане на ограничената отговорност.

В отделен раздел е изследвана спецификата при фактическия състав и реализирането на отговорността на наследниците към заветниците, като са формулирани и предложения de lege ferenda нова такава (съдържание).

 

Приятели на "Юридически барометър"