Право и религия

През месец април 2021 г. излезе от печат сборникът „Право и религия“, (С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 784 с.).

Научните четения на тема „Право и религия“ трябваше да се проведат на 3 и 4 април 2020 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Целта на форума бе да се разгледат по мултидисциплинарен начин (през призмата на правата на човека, международното публично и частно право, сравнителното право и особено на отделните действащи и отменени институти на българската правна система) въпросите, чрез които религията влияе на функционирането на правните системи в социологически и идеологически план.

Конференцията не се състоя заради извънредната обстановка в страната, свързана с COVID-19. Но книгата съдържа научните разработки на 49 български и чуждестранни автори – юристи, богослови, философи, езиковеди (съдържание). Обединените им усилия имат за резултат един опит за мултидисциплинарно осветляване на темата за правото и религията, какъвто не е предприеман досега в българската юридическа книжнина.

Съставители на сборника са проф. Пламен Панайотов, проф. Янаки Стоилов, доц. Симеон Гройсман и гл. ас. Красимир Манев. Екипът на Юридически барометър изказва искрени поздравления за инициатива им и за поредния сборник под заглавието „Научни четения“, съставян със съвместните усилия на катедрите по теория и история на държавата и правото и по наказателноправни науки.

Приятели на "Юридически барометър"