Предвидимост на правото

През месец август 2022 г. излезе от печат сборникът „Предвидимост на правото“.  Той събира докладите на участниците в проведената на 12 май 2021 г. Научна конференция „Предвидимост на правото”, организирана от катедрите „Теория и история на държавата и правото“ и „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Сборникът е структуриран в три раздела – Историко-теоретични аспекти на проблема за предвидимостта на правото; Наказателноправни аспекти на проблема на предвидимостта на правото и други отраслови аспекти на проблема за предвидимостта на правото. В книгата могат да бъдат открити научни разработки на водещи български юристи като професорите Малина Новкиришка-Стоянова, Янаки Стоилов, Емилия Панайотова, Даниел Вълчев, на проф. д.ю.н. Елизавета Фролова от Юридическия факултет на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов”, както и интересни изследвания на редица други учени (съдържание).

Съставителите посочват, че предвидимостта на законодателството и на правоприлагането, в частност – на правораздаването, е условие за зачитане на правото и правата на личността. Предвидимостта се сочи като необходимо свойство на правото и като черта, която характеризира правовата държава. Според Райнхарт Козелек правото е право и гарантира справедливост само когато аз мога да очаквам, че в аналогични случаи то ще се прилага по един и същ начин. Предвидимостта допринася за увеличаване на правната сигурност за това, че законът се прилага еднакво към всички, за които се отнася.

Сборникът е съставен от проф. д-р Янаки Стоилов, доц. д-р Ралица Илкова, гл. ас. д-р Дилян Начев и гл. ас. д-р Красимив Манов. Екипът на Юридически барометър приветства продължаващата традиция за провеждане на научни конференции и издаването на сборници с доклади от тях, които да достигат до по-широк кръг читатели и да издигат качеството на българската юридическа наука и практика.

Приятели на "Юридически барометър"