Източници на правото – съвременни национално- и международноправни перспективи

В края на 2022 година излезе от печат сборникът „Източници на правото – съвременни национално- и международноправни перспективи“ (съст. Стоилов, Я., Вълчев, Д. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2022).

В изданието са събрани докладите, изнесени по време на международната конференция за източниците на правото, проведена на 5 октомври 2021 г. в Софийския университет, по научен проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към МОН[1].

В сборника са намерили място 23 статии на учени от три държави, разделени в 4 тематични раздела. Сред изтъкнатите наши учени, представени със статии в сборника, читателите ще открият разработките на проф. Малина Новкиришка „За кодексите и кодификациите през призмата на римското право“, на проф. Екатерина Матеева „Въпроси на обратното действие на закона в практиката на Конституционния съд“, на проф. Иван Русчев „Решения на ВАС и на административните съдилища, с които се отменят като незаконосъобразни (респективно се прогласява нищожността) на подзаконови нормативни актове по чл. 193, 195 АПК“, на проф. Нина Гевренова „Недържавните източници на трудовото право – реалност и предизвикателства“ (съдържание).

Първият раздел е посветен на общотеоретичните и правнофилософските измерения на проблема за източниците на правото. Разгледаните въпроси засягат разграничението между официалните и неофициалните източници на правото; за съотношението на правната доктрина с останалите източници на правото; за йерархията на правните източници и правото, функциониращо чрез „четене“.

Вторият раздел от сборника е посветен на историческия и сравнителноправния анализ на темата за източниците на правото, като е обърнато внимание на кодексите и кодификациите през призмата на римското право; на ролята на закона в несекуларните общества.

Третият раздел обхваща статии, засягащи системното място и функциониране на различни източници на правото като международните договори, нетипичните актове на правото на Европейския съюз и други. Разгледани са още и въпроси като този за обраното действие на закона в практиката на Конституционния съд на Република България, за фактическата и юридическата сила на източниците на правото.

В последния четвърти раздел на сборника са подредени статии, концентрирани върху конкретна категория източници на правото, сред които недържавните източници на трудовото право, Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание, съдебните актове, Базелските правила и др.

Интерес за научната общност представлява ядрото на сборника − предложена от екипа по научния проект (проф. Ян. Стоилов, проф. Д. Вълчев, доц. Ив. Стойнев, доц. С. Гройсман, д-р Д. Начев) визия за променения начин на функционирането на източниците на правото в постмодерните правни редове със свойствената им интернационализация, динамика, нормативна несигурност и в резултат − важна роля на конституционните и върховните съдилища, както и на наднационалните юрисдикции.

Електронната версия на книгата е свободно достъпна за сваляне Онлайн тук.

 

 

........... 

[1] Проектът „Йерархия и координация на източниците на правото в съвременните национални правни системи на Русия и България“ се финансира от ФНИ към МОН и се осъществи от СУ „Св. Кл. Охридски“ по договор № КП-06-Русия/1 от 09.12.2020 г. в партньорство с екип от Алтайския държавен университет. Информация за всички дейности по проекта е достъпна на адрес: https://law.uni-sofia.bg/bg/nauka/nauchni-proekti/yerarkhiya-i-koordinaciya-na-iztochnicite-na-pravoto-v-svremennite-nacionalni?absolute=1.

Приятели на "Юридически барометър"