През този месец, в едни от най-престижните книжарници за юридическа литература в света, се появи сборникът “RULE OF LAW AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY” (“ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК”), издание на Eleven International Publishing, the Haag, the Netherlands. В него се съдържат докладите, изнесени по време на Втората седмица на правната наука в София, организирана в рамките на програмата Еразъм. Сборникът е под редакцията на доц. Мартин Белов, който беше и главен организатор на конференцията.
Преди няколко месеца в книжарниците за юридическа литература се появи сборникът „Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи”. В него са публикувани докладите от проведените през миналата година станали вече традиционни научни четения, организирани от катедра „Теория и история на държавата и правото” и катедра „Наказателноправни науки” на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. В сборника се съдържат статии на водещи юристи като професорите Пламен Панайотов, Даниел Вълчев, Иван Русчев, Георги Митов, Малина Новкиришка-Стоянова и др., както и интересни изследвания на редица млади учени (съдържание).
В началото на 2018 г. бе публикувано петото преработено и допълнено издание на капиталния труд на проф. Емилия Друмева „КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО“ (съдържание). Няколко поколения юристи познават проф. Друмева не само като един от най-изтъкнатите български конституционалисти, но и като правник с многостранни интереси и богат практически опит, като човек на елегантната словестност. „КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО” е един от най-значимите трудове на проф. Емилия Друмева. Това е труд, който е еднакво ценен както за студентите, прохождащи на полето на правото, така и за всеки практикуващ юрист, който иска да навлезе по-дълбоко в конституционната материя.
През 2017 г. в книжарниците, които предлагат юридическа литература, се появи сборникът „Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев”. В него се съдържат докладите на участниците в научната конференция, организирана от Катедрата по Теория и история на държавата и правото и Катедрата по Наказателноправни науки в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, посветена на 50-годишнината от смъртта на двамата изтъкнати учени юристи. Сборникът представлява интерес за преподаватели, студенти и практикуващи юристи на няколко основания. На първо място, в него се съдържат редица интересни материали на водещи юристи с вкус към научните изследвания. Достатъчно е да посочим имената на професорите Пламен Панайотов, Лазар Груев, Момяна Гунева, Иван Русчев, Даниел Вълчев, Маргарита Чинова и др., както и на голям брой млади учени (съдържание).

Приятели на "Юридически барометър"