КС решава за прихващанията във връзка с фалита на КТБ

На 12 февруари 2019 г. Конституционния съд ще обсъди по същество Конституционно дело № 11/2018 г. по искане на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (Обн., ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 г.) в частта му, с която се определя 20.06.2018 г. като начална дата, от която се прилагат чл. 59, ал. 5 и ал. 6 от ЗБН.

Припомняме, че с §8 от ПЗР на ЗИД на ЗБН, който определя 20.06.2014 г. като начална дата, от която се прилагат чл. 59, ал. 5 и ал. 6 от ЗБН, се въвежда същинско обратно действие на посочените норми. Чл. 59, ал. 5 и 6 от ЗБН уреждат условията, при които прихващане, извършено от банката или от кредитор, е недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността. Такива са определени прихващания, извършени след по-ранната от следните две дати: началната дата на неплатежоспособността или датата на поставянето на банката под специален надзор при условията и по реда на глава единадесета, раздел VІІІ от Закона за кредитните институции, включващ наложена мярка по чл. 116, ал. 2, т. 2 от същия закон. Двете разпоредби имат настоящата си редакция от 28.11.2014 г. (тогава изменението им е влязло в сила от деня на обнародването в ДВ). Това означава, че въпреки че „Корпоративна търговска банка“ АД е поставена под специален надзор на 20.06.2014 г., прихващанията, извършени до 28.11.2014 г., са били напълно действителни съгласно действащия към онзи момент закон. С §8 от ПЗР на ЗИД на ЗБН с обратна сила релевантни за правото факти се обявяват за ирелевантни – в случая прихващанията, реализирани в периода 20.06.2014 г. – 28.11.2014 г., извършени в миналото и с приключил правен ефект, са последващо обявени за относително недействителни – т.е. заличени са правните им последици по отношение на определена категория лица (кредиторите на несъстоятелността).

Тук може да си припомните правното мнение на проф. Даниел Вълчев по предмета на горецитираното конституционно дело.

На същото заседание Конституционният съд ще разгледа по същество и к.д. № 2/2018 г. по искане на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 230 от Закона за съдебната власт (Обн., ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г.; посл. изм. и доп., бр. 77 от 18.09.2018 г.).

Източник: www.constcourt.bg

Приятели на "Юридически барометър"