Юридически подарък за председателите на общински съвети

Във връзка с наближаващите избори за общински съветници и кметове бихме искали да припомним една интересна законова промяна.

С §1 на Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗИДЗМСМА) (Обн., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г.) се допълни чл. 24 от Закона, като се предвиди, че председател на общински съвет, който преди избирането му за председател е работил в държавно или в общинско учреждение или предприятие, в търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация, има право след прекратяване на правомощията му като председател на общинския съвет да заеме предишната си длъжност. В случай че длъжността е закрита, той може да заеме друга равностойна длъжност в същото или, с негово съгласие, в друго държавно или общинско учреждение или предприятие, или в търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация.

Правото на възстановяване на предишна работа след края на съответния мандат не е новост в българското законодателство. Съгласно §6 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс такова е предвидено за избраните кандидати за народни представители, президент и вицепрезидента на републиката, членове на Европейския парламент от Република България и кметове на общини, райони и кметства. Анализираната разпоредба се прие именно с мотива председателите на общински съвети да имат същото право след прекратяване на правомощията им да се върнат на предходната си длъжност, с каквото разполагат и лицата, заемащи останалите изборни длъжности. Промяната представлява интерес поради следното:

След около месец (през м. октомври 2019 г.) предстои да се произведат избори за общински съветници и кметове. A коментираният ЗИДЗМСМА (дали случайно или не) се прие малко преди изтичане на мандата на общинските съвети, с което се прекратяват пълномощията на общинските съветници, в т.ч. на председателите на общински съвети. Въпреки това със Закона не се прие разпоредба, която да отложи влизането в сила на коментираните норми и те да започнат да действат след изборите през 2019 г., за новите председатели на общински съвети.

В същото време Законът изрично предвижда, че когато предишната длъжност на председател на общински съвет е заета от друго лице, правоотношението с това лице се прекратява без предизвестие. Поради това въпреки претенцията си за равнопоставеност, законът всъщност не третира еднакво засегнатите от него лица. Лицата, назначени на заеманите преди това от тях длъжности не са знаели за предстоящата промяна съответно към момента на избора за председател и на назначаването. И докато за председателите на общинските съвети се създава право, то по отношение на лицата, които към настоящия момент заемат някоя от посочените в §1 длъжности, законът преурежда вече възникналите трудови правоотношения (т.е. с обратно действие), превръщайки ги в срочни.

Затова остава съмнението доколко приетото по този начин допълнение е обосновано от принципни и обективни съображения, а не е извършено intuitu personae – било в полза на определени председатели за общински съвети, било във врeда на лицата, заели освободените от тях длъжности. Може би това е нещо, по което да помислят и органите, имащи правомощие да сезират Конституционния съд.

Приятели на "Юридически барометър"