Общи характеристики на модела на Европейската прокуратура

В продължение на темата за Европейската прокуратура днес публикуваме кратък материал за общите характеристики на нейния модел.

Общи характеристики на модела на Европейската прокуратура

В съответствие с чл. 86 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) Европейската прокуратура се създава като орган на Съюза, който отговаря за провеждането на разследвания, повдигането и поддържането на обвинение и предаването на съд на извършителите и съучастниците в престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. Прокурорите, които са част от Европейската прокуратура, упражняват прокурорски функции в компетентните съдилища на държавите членки до окончателното приключване на делото. Докато предложението на Европейската комисия предвижда изключителна компетентност на Европейската прокуратура относно разследването и наказателното преследване на тези престъпления, то в актуалната редакция на Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (Регламента) компетентността е споделена с националните органи за наказателно преследване (пар. 13 от Преамбюла). Все пак Регламентът предвижда известен приоритет на компетентността на Европейската прокуратура чрез уреждане в нейна полза на право на изземване на делото.

Според чл. 86 от ДФЕС Европейската прокуратура се учредява „на основата на Евроюст“. И в проектите на Регламент за Европейска прокуратура, и в приетия Регламент е отразено разбирането за паралелно и самостоятелно съществуване на двата органа и изграждане на връзки помежду им. Все пак предложението на Комисията е изградено върху идеята за по-тесни административни и управленски връзки между двата органа (предвидено е Европейската прокуратура да се ползва от подкрепата и ресурсите на администрацията на Евроюст, включително за финансовото си управление). Актуалният текст на Регламента предвижда самостоятелна фигура на административен директор на Европейската прокуратура, който да я ръководи и представлява за административни и бюджетни цели, а административните връзки с Евроюст са описани съвсем общо, но изрично е подчертано, че предоставяните услуги следва да бъдат от „взаимен интерес“.

Европейската прокуратура е определена като „неделим орган на ЕС, който действа като единна служба с децентрализирана структура“ (чл. 8, пар. 1). Тази двойнственост в структурата на Европейската прокуратура – от една страна, единство и неделимост, които да позволяват бързо и ефикасно вземане на решения при провеждането на наказателни разследвания и повдигането и поддържането на обвинението, независимо дали те засягат една или няколко държави членки, а от друга – децентрализирана структура, интегрирана в националните съдебни системи, е характерна и за проектите за регламент, и за приетия Регламент. Все пак проектът, представен от Европейската комисия, залага в по-голяма степен на идеята за наднационално наказателно преследване и на по-висока степен на вертикална централизация, докато актуалната редакция на Регламента се основава на по-силно представителство на националните органи за наказателно преследване и засилена децентрализация. Неслучайно в Преамбюла (пар. 20) изрично е подчертано, че „структурата следва да гарантира също, че в прокуратурата са представени всички национални правни системи и традиции на участващите държави членки.

Член 5 от Регламента урежда принципите на работа на Европейската прокуратура:

  • зачитане на правата, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз;
  • спазване на върховенството на закона и пропорционалност в действията;
  • субсидиарно прилагане на националното право и предимство на Регламента пред националното законодателство в случаите, когато съществува паралелна уредба;
  • безпристрастно провеждане на разследванията и задължение за издирване на всички доказателства, както разобличаващите, така и оправдаващите;
  • своевременно започване и провеждане на разследванията;
  • сътрудничество между Европейската прокуратура и националните органи.

Специално внимание и в предложението на Европейската комисия, и в Регламента е отделено на правилата за независимост и отчетност на Европейската прокуратура. Независимостта на Европейската прокуратура е един от въпросите, по които има траен консенсус още от появата на идеята за създаването й. Тя предполага Европейската прокуратура да действа в интерес на ЕС като цяло, поради което европейският главен прокурор, европейските заместник-главни прокурори, европейските прокурори, европейските делегирани прокурори, административният директор, както и служителите на Европейската прокуратура не могат да търсят, нито да приемат указания от никое външно за Европейската прокуратура лице, държава членка или институция, орган, служба или агенция на Съюза при изпълнението на своите задължения (чл. 6, пар. 1). Държавите членки и органите на Съюза на свой ред зачитат независимостта на Европейската прокуратура и се въздържат от опити да ѝ влияят при изпълнението на нейните задачи. Независимостта се гарантира, както чрез изискванията за заемане на съответните длъжности (европейският главен прокурор, европейските прокурори и европейските делегирани прокурори могат да бъдат само лица, чиято независимост е извън съмнение), така и чрез уредените процедури за назначаване и за освобождаване, включваща участието на различни органи, мандатност и ротация.

Независимостта на Европейската прокуратура е съчетана с определена отчетност. Тя изготвя годишен доклад за дейността си, който представя на Европейския парламент, на Съвета, Комисията и на националните парламенти. Годишният доклад на Европейската прокуратура е публичен. Новост в актуалната редакция на регламента е задължението на европейския главен прокурор да се явява веднъж в годината пред Европейския парламент и пред Съвета, както и пред националните парламенти по тяхно искане, за да отчете общите дейности на Европейската прокуратура (чл. 7, пар. 2). Отчетът не може да засяга информация, свързана с развитието на конкретни дела, нито да разкрива лични данни.

Приятели на "Юридически барометър"