В памет на професор Георги Бойчев (1936 – 2020 г.)

На 8 декември 2020 г., на 84-гoдишнa възраст, почина видният български юрист и дългогодишен преподавател в Юридически факултет на Софийския университет – професор дюн Георги Бойчев.

Георги Иванов Бойчев е роден на 12 януари 1936 г. в гр. Исперих. През 1959 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ЮФ на СУ). През 1964 г. е докторант в същия факултет, а през периода 1966 – 1967 г. специализира във Франция. През следващите години е последователно асистент (1969 г.), старши асистент (1971 г.), главен асистент (1973 г.) и доцент по теория на държавата и правото (1975 г.), а от 1995 г. е професор в Катедрата по теория и история на държавата и правото в ЮФ на СУ. От 2003 г. е хоноруван преподавател в ЮФ на СУ.

Той е доктор по право от 1968 г., а през 2009 г. става доктор на юридическите науки.

Проф. дюн Георги Бойчев е декан на ЮФ на СУ през периода 1979 – 1983 г. От 1995 до 2002 г. е ръководител катедра по Обща теория и история на държавата и правото .

Основните научни интереси на проф. Бойчев се съсредоточават в областта на общата теория на правото и философията на правото. Той чете лекционни курсове по Теория на държавата и правото (1975 – 2009 г.), Обща теория на правото (1991 – 2010 г.) и по Философия на правото в ЮФ на СУ (от 1991 до края на академичната 2019 – 2020 г.); по Теория на държавата и правото в Академията на МВР (от 1976 г.), както и лекции по Обща теория на правото и по Философия на правото в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Проф. Бойчев е член на Международната асоциация по политически науки от 1974 г. През 1986 г. става член на Българската асоциация по философия на правото и социална философия, а от 2004 г. е и неин председател.

Автор е на монографии, на множество студии и статии в областта на философията и теорията на правото, както и на учебен курс по Обща теория на правото. Проф. Бойчев е автор и на учебни помагала по учебните дисциплини Основи на правото и Правна психология. Съставител е на Юридически латинско-български речник. Автор е на методология на юриспруденцията през призмата на правния институционализъм.

Награждаван е с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – I ст., медал „1300 години България“ и „Златен почетен знак на Съюза на юристите в България“. През 2014 г. проф. Бойчев е удостоен с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

Поклон пред паметта му!

Приятели на "Юридически барометър"