Възможно ли е да се плати авансово издръжката на ненавършило пълнолетие дете?

Семейният кодекс (СК) предвижда, че родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Съгласно чл. 146, ал. 1, изр. 1 от СК паричната издръжка се изплаща ежемесечно. Този срок е установен най-вече с оглед интереса на детето да получи необходимите средства за живота си своевременно.

С Решение № 152/22.12.2020 г. по гр. д. № 4162 по описа за 2019 г. състав на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение, с председател съдия Мими Фурнаджиева и членове съдия Василка Илиева и съдия Десислава Попколева отговори на въпроса за възможността издръжка на ненавършило пълнолетие дете да се плати авансово. Касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 от Гражданския процесуален кодекс поради значението на въпроса за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

След като отчитат същностните характеристики на правото на издръжка, върховните съдии заключават, че законът не съдържа забрана за длъжника да изпълни задължението си за издръжка предварително. А при авансовото й плащане интересът на детето не се нарушава. Предварителното изпълнение обаче не освобождава родителя от задължението му да плаща издръжка и занапред за ненавършилото пълнолетие дете, след изчерпване на предварително заплатената сума. Размерът на издръжката може да бъде променен само в случай на изменение на обстоятелствата по смисъла на чл. 150 СК.

За да достигне до този извод, съдебният състав подчертава, че „правото на детето да бъде отглеждано и възпитавано по начин, който да осигурява неговото нормално развитие като индивид (във физически, умствен, нравствен, социален и всеки друг аспект) законът обвързва със задължението на родителя да се грижи за това развитие, като осигурява необходимите условия и средства за личния му живот, образованието и запазването на личните му и имуществени интереси“. А задължението на родителя да се грижи за развитието на детето възниква с раждането му, след като произходът е установен. Върховните съдии подчертават, че задължението за издръжка на ненавършилите пълнолетие лица има безусловен характер, като размерът й се определя от нуждите на детето и възможностите на родителя да я дава, при законоустановен минимален размер на издръжката. При определянето на размера на издръжката съдът следва да вземе предвид грижите и издръжката в натура, която се предоставя от родителя, упражняващ родителските права.

С цялото решение и с конкретния казус можете да се запознаете тук.

Приятели на "Юридически барометър"