Решение на ВКС относно последиците при евикция

Върховният касационен съд (ВКС), г.к., IV г.о. в производство е по реда на чл. 290 ГПК се произнесе с Решение № 67/23.06.2022 г. по гр. д. № 1297 по описа за 2018 г., по което касационното обжалване е допуснато за проверка за противоречие с практиката на ВКС по въпроса дали договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот се разваля се по право по силата на влязло в сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота или е необходимо предявяването на иск по чл. 189, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД.

Делото е образувано по касационна жалба срещу решение на Окръжен съд – Монтана, с което е отменено решение на Районен съд – Монтана, постановено по иск с правно основание чл. 55, ал. 1, предл. трето, вр. чл. 189 ЗЗД като получени на отпаднало основание, и по чл. 189, ал. 1, предл. трето, вр. чл. 82 ЗЗД, като обезщетение за претърпяна имуществена вреда в резултат от съдебно отстранение от имоти, предмет на покупко-продажба.

ВКС напомня, че по правния въпрос в ТР № 1/2019 г., ОСГТК, се приема, че „договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот не се разваля по право по силата на влязло в сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота и иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД е допустим.“ Върховните съдии изхождат от позицията, че договорът има обвързващо между страните действие до момента, в който купувачът упражни правото си да го развали. Евинцираният купувач има право „да прецени с оглед неизпълнението на договора от продавача, дали да упражни правото си на разваляне на договора или да уреди отношенията си с продавача по друг начин във връзка със съдебното отстраняване, запазвайки облигационната връзка“ – да поиска заплащане на компенсаторно обезщетение или престиране на друга вещ (даване вместо изпълнение). Решението за съдебно отстранение не разрешава спора дали следва да се развали и договорът.

ВКС заключава, че и при евентуална, и при осъществена евикция договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот не се прекратява по право след влизане в сила на съдебното решение за съдебно отстранение на купувача от имота нито когато вещното право принадлежи изцяло на трето лице, нито когато част от вещта принадлежи на трето лице или вещта е обременена с права на трето лице, които са противопоставими на купувача.

В процесния случай, без да е предявен иск за разваляне на договора по реда на чл. 87, ал. 3 ЗЗД, се претендират последиците от развален договор за покупко-продажба на недвижими имоти. Придържайки се към изложената по-горе практика, ВКС приема, че е разглеждана нередовна искова молба, в която се претендират последиците от развален договор за покупко-продажба на недвижими имоти, обезсилва въззивното решение и връща делото за ново разглеждане.

С цялото решение можете да се запознаете тук.

Приятели на "Юридически барометър"