МС прие нова наредба за юридическото образование

Министерският съвет прие днес Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“. Целта е да се актуализира Наредбата от 1996 г., така че тя да отговаря на съвременните изисквания и европейски стандарти.

Студентите ще се приемат при условията на чл. 68 от Закона за висшето образование, като оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература е задължителен балообразуващ елемент. При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуващ елемент се взема общият успех от дипломата за средно образование.

Въвежда се нова задължителна учебна дисциплина – „Защита на правата на човека“, и се променят хорариумите на някои от съществуващите предмети.

Посочват се конкретни практически учения и компетентности, които обучението по специалност „Право“ следва да осигури:

1. формулиране и защитаване на правна теза;

2. анализ на съдебната практика;

3. решаване на казуси;

4. извършване на научно-юридическо проучване, включително на работа с национални и чуждестранни правно-информационни системи;

5. академично писане;

6. участие в дебати, реторика и съдебна реторика;

7. подготовка и провеждане на преговори по юридически казус;

8. подготовка на проекти на юридически документи, включително на нормативни актове, договори, правни съвети, искови молби, отговори на искови молби, жалби, подготовка на пледоарии, административни актове, актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановления, съдебни актове и други процесуални документи;

9. професионални отношения с колеги, клиенти и граждани, търсещи юридическа институционална помощ и съдействие;

10. юридическа професионална етика.

Въвежда се още учебна практика от втори до пети курс и се дава възможност юридическите факултети да създават правни клиники за практическо обучение на студентите по специалността „Право“. Предлага се езиково обучение като избираема дисциплина във всички юридически факултети. Запазва се задочната форма на обучение, като хорариумът се изравнява с редовната форма.

С новата Наредба се въвеждат единни държавни изпити за студентите по “Право” във всички юридически факултети.

Предстои Наредбата да бъде обнародвана в Държавен вестник. Тя ще влезе в сила три дни след това.

 

Източник: www.justice.government.bg

Приятели на "Юридически барометър"