Студентската научна академия „Ребус” търси бъдещи законотворци

От 26 до 29 април 2018 г. се проведе първото състезание, организирано от Студентска научна академия „Ребус”. То се осъществи в партньорство с Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Студентския съвет при СУ и под ръководството на проф. Пламен Панайотов.

В състезанието участваха 4 отбора от студенти по право. Задачите бяха свързани с транспониране в българския правен ред на актове от вторичното право на Европейския съюз. Състезанието се проведе в два кръга (преки елиминации и финал). В първата част на всеки кръг отборите имаха за задача да изготвят законопроект, придружен с мотиви и оценка на въздействието, а във втората да го защитят в симулативен законодателен дебат.

Актовете на правото на ЕС, които предизвикаха нормотворческите способности на участниците, бяха Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета, Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета и Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза.

След равностойни и изключително оспорвани дебати победител стана отборът с ментор гл. ас. д-р Симеон Гройсман в състав: Александър Петков (студент 5-ти курс в ЮФ на СУ), Георги Божинов (студент 4-ти курс в ЮФ на СУ), Дарина Христова (студент 4-ти курс в ЮФ на СУ), Панайот Йотов (студент 3-ти курс в ЮФ на СУ) и Тодор Славов (студент 5-ти курс в ЮФ на УНСС).

Журито обяви и индивидуалните победители в няколко категории:

- най-добър оратор – Християн Димов (студент 5-ти курс в ЮФ на СУ);

- най-ефективен участник в дебата – Вили Дацов (студент 4-ти курс в ЮФ на СУ) и Тодор Славов (студент 5-ти курс в ЮФ на УНСС);

- бъдещ еврозаконодател – Дарина Христова (студент 4-ти курс в ЮФ на СУ);

- най-добър юридически език – Александър Петков (студент 5-ти курс в ЮФ на СУ) и Кристияна Димитрова (студент 4-ти курс в ЮФ на СУ);

- най-добре структурирана теза – Кристиан Калчев (семестриално завършил ЮФ на СУ);

- най-добра встъпителна реч – Ангела Йордановска (студент по политически и правни науки в ЮФ на университет „Св. Кирил и Методи” в Скопие).

След проведено тайно гласуване Александър Петков и Кристиан Калчев спечелиха наградата на публиката.

Първото състезание, организирано от Студентската научна академия „Ребус” премина при много добра организация и в дух на уважение, екипност и конкуренция. Отборите демонстрираха високо ниво на познаване на наказателноправната материя и добра юридическата техника при изготвяне на своите проекти.

Екипът на Юридически барометър приветства оригиналния подход на организаторите от „Ребус" за постигане на една важна цел - засилване на практическите умения на студентите по право в областта на нормотворчеството и хармонизирането на българския правен ред с правото на ЕС, чрез поставянето им в състезателна среда.

Приятели на "Юридически барометър"