За правото и границите

Следвайки установилата се добра традиция, Катедрата по теория и история на държавата и правото на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” организира Научна конференция на тема „Право и граници”. Тя ще се проведе в Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски“, Конферентна зала (вход откъм ул. Шипка“) на 15.05.2018 г. (вторник) от 9:00 ч.

Темата „Право и граници“ позволява да бъдат поставени широк кръг въпроси на юридическата наука и практика, към които да бъде погледнато през призмата на теорията и философията на правото. Относимата проблематика включва най-малко изследователските перспективи за границите на правото, отделящи юридическото от неюридическото, границите в правото (методологични и междудисциплинарни, понятийни и структурни, идеологически и политически), границите и правото (социални, културни, държавни: преодолени, формиращи се, определящи).

Всички материали от конференцията ще бъдат публикувани в сборник.

Програмата за събитието може да намерите тук.

Приятели на "Юридически барометър"