Награди за студенти юристи 2018 г.

Висшият адвокатски съвет обявява награди за студенти юристи за написване на реферат на тема: „Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител”.

Наградите са в три степени: първа – 500 лв., втора – 300 лв. и трета – 200 лв. Те ще бъдат придружени с книги и грамоти и ще се връчат на 22 ноември – в Деня на българската адвокатура.

Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3 октомври 2018 г. на адрес: Висш адвокатски съвет, гр. София 1000, ул. „Цар Калоян” № 1-а.

Обемът на рефератите трябва да е до 50 стандартни печатни страници (30 реда по 60 знака на ред). Рефератите следва да бъдат представени на български език, с писмена информация за: имената на автора; юридическия факултет на университета, в който се обучава; в кой курс на обучението си е, както и телефон за връзка.

Приятели на "Юридически барометър"