Президентът наложи вето на разпоредби от ЗДЗПСК

Президентът върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Румен Радев аргументира наложеното вето с наличието в Закона на текстове, които не са в защита на обществения интерес. Спорните разпоредби са § 3 и § 4, които касаят следното:

С § 3 срокът, за който купувачите по приватизационни договори трябва да изпълняват специфични задължения, се ограничава до 5 години. Според президента продължителността на периода, за който следва да се вменят тези задължения по всеки приватизационен договор, трябва да се определя според обекта на приватизацията и осъществяваната дейност. Аргументът в подкрепа на това твърдение е, че създаването на формално законово ограничение води до преимущество на купувачите за сметка на обществения интерес.

От друга страна, по силата на § 4 новото правило ще важи и за вече сключени приватизационни договори, „по които към датата на влизане в сила на този закон няма непогасени плащания за неустойки за неизпълнени през първите 5 години следприватизационни задължения.“ С това изискване законодателят облагодетелства неизправни купувачи, които имат непогасени плащания за неустойки за период след първите 5 години от действието на съответния договор.

Президентът обръща внимание, че няма оценка как новата уредба ще се отрази на средствата от неустойки, които трябва да постъпват в държавната пенсионна система и в общинските бюджети и стига до заключението, че цитираните текстове излизат извън границите, очертани от целите на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и от принципа за правната сигурност, изискващ стабилност на правните сделки и предвидимост на правните последици от различните юридически факти.

Пълния текст на мотивите на президента може да намерите тук.

Приятели на "Юридически барометър"