НС преодоля ветото на президента върху ЗИЗДС

На 17 октомври 2018 г. президентът Румен Радев наложи вето на приетия Закон за изменение на Закона за държавната собственост (ЗИЗДС), но на 24 октомври 2018 г. Народното събрание го прие повторно.

В мотивите си държавният глава сочи, че с приетия закон се създава възможност за скрита приватизация на дружества от т.нар. забранителен списък по Закона за приватизацията и следприватизационния контрол (ЗПЗК). Той аргументира наложеното вето с наличието в Закона на текстове, които не са в защита на обществения интерес, който изисква разпореждането с държавно или общинско имущество да се подчинява на ясни правила, които да го охраняват във всички случаи, още повече, когато става дума за нормативната уредба в областта на приватизацията на такова имущество. Спорните текстове касаят следното:

С § 1, т. 2 от ЗИЗДС се отмени ал. 3 в чл. 43 от Закона за държавната собственост и по този начин се премахна забраната за извършване на апорт на имоти и вещи – собственост на търговски дружества, включени в забранителния списък. Във връзка с тази промяна с § 4 се предвижда допълнение в ЗПЗК, като се създава възможност за апортиране на имоти и вещи, които не са обособени части от дружества съгласно забранителния списък, в търговски дружества с държавно или общинско участие. Според президента „когато апортът се прави в дружество, което не е в забранителния списък, няма пречка впоследствие това дружество да бъде приватизирано заедно с апортираните имоти и вещи на дружеството от забранителния списък”, като по този начин се създава законова възможност за скрита безвъзмездна приватизация на дружества от забранителния списък чрез апортиране на техни имоти и вещи. На следващо място държавният глава посочва, че създаденото изискване за решение от Министерския съвет (МС) само при апорт на необособени части на имоти и вещи на дружества от забранителния списък създава възможност другите видове апорт (на обособени части, право на ползване, право на строеж, патент, право на вземания например) да бъдат извършвани и без разрешение на МС.

С § 3 от ЗИЗДС пък се променя чл. 57а, като се отнема възможността на направилите апорт търговски дружества с повече от 50 на сто държавно в търговски дружества, чийто капитал не е тяхна собственост, да имат блокираща квота при вземане на изброените в чл. 57а, ал. 2 от ЗДС решения, а именно – за изменение на устава или на дружествения договор, за увеличаване и намаляване на капитала, за сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, за извършване на разпоредителни сделки с имущество – предмет на непаричната вноска, както и за преобразуване и прекратяване на дружеството. Според президента това „ще рефлектира и върху търговските дружества от забранителния списък, които няма да могат да се противопоставят на взимането на решения за отчуждаване на апортираното от тях имущество в полза на трети лица. Така се създава още по-реална опасност за скрита приватизация по отношение на дружества, които би трябвало да подлежат на приватизация само след решение на Народното събрание”.

Приятели на "Юридически барометър"