Влиза в сила Правилникът за прилагане на ЗМИП

На 12 януари 2019 г. ще влезе в сила Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Правилника), след като на 8 януари 2019 г. в Държавен вестник бе обнародвано Постановление на Министерски съвет (МС) № 357 от 31 декември 2018 г. за неговото приемане.

Следва да припомним, че новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) бе приет от Народното събрание на 14 март 2018 г. (Обн., ДВ, бр. 27/27.03.2018 г.). В разпоредбата на § 10 от Преходните и заключителните му разпоредби се предвиди, че в срок от 5 месеца от влизането на Закона в сила (т.е. в края на месец август 2018 г.) МС трябва да приеме правилник за неговото прилагане. Това (както вече не изненадва мнозина) не се случи и през месец ноември 2018 г. Народното събрание измени ЗМИП чрез преходните и заключителните разпоредби на Закона за киберсигурност, като удължи срока за приемане на правилника до 31 декември 2018 г. Без да акцентираме върху това, не може да не отбележим все пак този пример като поредния случай на промяна на закона поради неспазване на заложен в самия него срок.

В случая удължаването на първоначално предвидения законов срок не е просто поредното неизпълнение на закона. Моментът на влизането в сила на Правилника е важен за адресатите, които следва да прилагат предвидените в ЗМИП мерки, тъй като влизането в сила на Правилника определя поне 2 срока за задължените лица:

1) Лицата, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на новия ЗМИП, трябва да приведат вътрешните си правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с изискванията на Закона и да ги изпратят за утвърждаване от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност” (когато е необходимо) в 4-месечен срок от приемането на Правилника. Това изискване важи и за лицата, за които с новия ЗМИП възниква задължение за прилагане на мерки срещу изпирането на пари.

2) Едно от основните задължения на юридическите лица и други правни образувания е да получават, да разполагат и да предоставят в определените от закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици (чл. 61, ал. 1 от ЗМИП). Тази информация се вписва в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ. Като Приложение № 3 към чл. 38 от Правилника бе публикувана декларацията, с която данните за действителните собственици ще се заявяват за вписване в съответния регистър. Срокът за подаването ѝ е също 4-месечен, но започва да тече от 1 февруари 2019 г.

В Правилника се уреждат и редица други важни въпроси като сроковете, редът за извършване и допълнителните изисквания към оценките на риска, които задължените субекти следва да изготвят; формата и редът за подаване на декларация за изясняване произхода на средства и др. За повишаване на нивото на обмен на информация се предвижда въвеждане на допълнителни електронни средства за получаване, анализ и обмен на информация. Изрично е уредена и възможност за предоставяне на информация по електронен път с квалифициран електронен подпис или с издаден от ДАНС сертификат за достъп.

Tук можете да се запознаете с цялото съдържание на Правилника.

Приятели на "Юридически барометър"