КС ще разгледа спора за уволнението на държавните служители в пенсия

Конституционният съд с определения по к.д. №16/2018 г. и к.д. № 2/2019 г. от 15.01.2019 г. допусна за разглеждане по същество исканията на президента на Република България и на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 96 и § 15 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), на чл. 7, ал. 2, т. 8, чл. 84а, ал. 1, т. 1 -и чл. 103, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служител (Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., последно изм. и доп. бр. 103 от 13.12.2018 г.)

Припомняме, че с част от промените, които са оспорени от държавния глава и омбудсмана, се правят изменения в Закона за държавния служител (ЗДСл). Към условията за несъвместимост с назначаването и изпълнението на държавна служба се добавя ново обстоятелство – упражнено право на пенсия:

1. за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);

2. за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО;

3. от военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и от държавните служители - по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража по чл. 69 от КСО;

4. от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд.

Предвидено е това ново обстоятелство да не се счита за несъвместимост, само когато държавният служител работи по служебно правоотношение по заместване и при споделено изпълнение на длъжност. По силата на § 15 от ПЗР на ЗДБ2019 държавните служители, намиращи се в служебно правоотношение към датата на влизането в сила на Закона, са длъжни да уведомяват органа по назначаването, че са упражнили правото си на пенсия по чл. чл. 68, 68а, 69 и 69а от КСО и техните служебни правоотношения задължително се прекратяват от органа по назначаването с едномесечно предизвестие, тъй като това обстоятелство е включено сред прекратителните основания по чл. 103, ал. 1, т. 4 от ЗДСл.

С чл. 96 от Закона за държавния бюджет за 2019 г. (ЗДБ2019) пък се предвиди, че разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ЗДФГУДПС) не се прилага за приходите от първоначално концесионно възнаграждение по договора за възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София” – публична държавна собственост. С разпоредбата на чл. 11 от ЗДФГУДПС се определят източниците за набиране на средства в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. „Сребърен фонд”), а съгласно ал. 1, т. 3 на същия член такива са и приходите от концесии, отчетени по държавния бюджет. Въведеното с чл. 96 от ЗДБ2019 изключение на практика означава, че приходите от първоначално концесионно възнаграждение на летище София няма да постъпят в „Сребърния фонд”.

На днешното си заседание Конституционният съд присъедини к.д. № 2/2019 г. към к.д. № 16/2018 г. за съвместно разглеждане и решаване.

Източник: www.constcourt.bg

Приятели на "Юридически барометър"