Следи ли съдът служебно за нищожността на сделки от значение за решаване на спора?

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 1/2020 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд по следния въпрос:

„Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор, или следва да се произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата страна е направила съответно възражение за нищожност?”

Предложението за произнасяне с тълкувателно решение е направено от председателя на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) г-жа Ралица Негенцова. По посочения въпрос ВАдвС е установил наличието на противоречива съдебна практика по смисъла на чл. 124, ал. 1, предл. първо от Закона за съдебната власт.

Така например в Решение № 384/02.11.2011 г. по гр. д. № 1450/2010 г. по описа на ВКС, Първо гражданско отделени, се поддържа становището, че „нормите, уреждащи нищожността на сделките, са от императивен характер и за приложението им съдът следи служебно. Когато страна се позовава на договор, съдът е длъжен да провери неговата действителност от гледна точка на формалните основания за нищожност – форма, предмет, и без да има позоваване на нищожност”.

Различно становище се застъпва от състави на Четвърто гражданско отделение и Второ търговско отделение на ВКС . С постановените по реда на чл. 290 от ГПК Решение № 305/27.04.2009 г. по гр. д. № 5803/2007 г. и Решение № 202/27.02.2015 г. по т. д. № 4123/2013 г. се прима, че, за да се произнесе съдът по въпроса за нищожността, той трябва да е въведен като част от предмета на делото чрез съответно възражение, заявено в преклузивните срокове, или по предявен инцидентен установителен иск.

С предложението на председателя на ВАдвС можете да се запознаете тук.

Източник: www.vks.bg

Приятели на "Юридически барометър"