МП представи проект на нова Концепция за наказателна политика

В началото на месец февруари 2020 г. на портала за обществени консултации беше публикуван Проект на нова Концепция за наказателна политика 2020 – 2025 г., изготвен от Министерството на правосъдието в изпълнение на проект „Нова концепция за наказателна политика“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.

В Концепцията е посочено, че в основата й е залегнал анализ на цялостната актуална картина на криминогенната среда в България. Ако това е така, това би била положителна новост в подхода на идентифициране и разработване на цели и мерки за развитие на наказателната политика и наказателния закон у нас.

Като цели на наказателната политика Концепцията извежда повишаването на ефективността на наказателната репресия, включително чрез по-широко прилагане на алтернативни на лишаването от свобода наказания, усъвършенстването на системата на наказанията и повишаването на общественото доверие в наказателния закон и наказателното правосъдие, които да бъдат постигнати посредством:

  •     актуализиране на размерите на наказанията и гарантиране на тяхната съразмерност;
  •     избягване на дублиране на състави на престъпления и административни нарушения;
  •     преглед на състави на престъпления, за които се предвижда наказване по административен ред;
  •     преосмисляне на стандарта на защита на обществените отношения, засегнати от престъпления, дефинирани като „маловажен случай“;
  •     повишаване на ефективността на освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание;
  •     декриминализация на състави на престъпления, които са загубили приложимостта си поради развитието на обществените отношения;
  •     други промени в Наказателния кодекс, като напр. отпадане на наказанието доживотен затвор без замяна, гъвкавост на пробационните мерки в изпитателен срок, създаване на стимулираща добросъвестното поведение уредба и осъвременяване на размера на наказанието глоба.

Общият извод, до който се достига в Концепцията е, че целите, заложени в нея, могат да се постигнат посредством изменения и допълнения в действащия Наказателен кодекс (най-вече в Особената част), поради което не се налага приемането на изцяло нов НК.

С цялото съдържание на новата Концепция за наказателна политика 2020 - 2025 г. можете да се запознаете тук.

 

Екипът на Юридически барометър използва повода, за да Ви информира, че темата на двадесетия брой на списание Юридически барометър ще бъде посветена именно на наказателната политика и наказателния закон.

Специален гост на броя ще бъде ръководителят на катедрата по наказателноправни науки към Юридическия факултет на СУ проф. Пламен Панайотов.

Публичното представяне на броя ще се състои на 31 март (вторник) 2020 г. от 11:00 часа в зала „София“, Гранд Хотел София.

Приятели на "Юридически барометър"