КС с решение относно действието на обявени за противоконституционни актове

Конституционният съд постанови решение по конституционно дело № 5 от 2019 г., съгласно което:

1. Обявените за противоконституционни ненормативни актове – закони във формален смисъл, решения на Народното събрание и укази на президента – са невалидни от момента на приемането или издаването им.

2. По отношение на заварените от решението на Конституционния съд неприключени правоотношения и правоотношенията, предмет на висящи съдебни производства, противоконституционният закон не се прилага. Народното събрание урежда правните последици от прилагането на обявения за противоконституционен закон.

3. Решението на Конституционния съд, с което закон, изменящ или отменящ действащ закон, се обявява за противоконституционен, няма възстановително действие.

Конституционно дело № 5/2019 г. беше образувано по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд, Гражданска колегия, Първо отделение, за тълкуване на чл. 151, ал. 2, изр. 3 от Конституцията по въпроса: ,,Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотезата, когато се обявява за противоконституционен закон с еднократно действие?”, заедно с присъединеното за съвместно разглеждане и решаване Конституционно дело № 12/2019 г., образувано по искане на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изр. 3 от Конституцията във връзка с отговор на въпросите: 1. „Какво е действието на решението на Конституционния съд, с което се обявява противоконституционност на закон, по отношение на заварени правоотношения и висящи съдебни производства с оглед разпоредбата на чл. 151, ал. 2, изр. 3 от Конституцията?”; 2. „Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотезата, когато се обявява за противоконституционен ненормативен акт – решение на Народното събрание или указ на президента?”; 3. „При какви условия се проявява възстановителното действие на решение на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционен закон, изменящ или отменящ действащ?”

Решението е прието с 10 гласа „За” по т. 1 (на особено мнение останаха съдиите Гроздан Илиев и Таня Райковска), с 11 гласа „За” по т. 2 (на особено мнение остана съдия Гроздан Илиев) и с 10 гласа „За” по т. 3 (на особено мнение останаха съдиите Гроздан Илиев и Георги Ангелов),

Мотивите на решението и особените мнения ще бъдат обявени допълнително.

Тук можете да си припомните писменото правно мнение на проф. Даниел Вълчев по цитираното конституционно дело.

Приятели на "Юридически барометър"