Нови правила за наказване на нарушенията на пътя гласува МС

На 9 септември 2020 г. Министерският съвет одобри Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, с който се предлага промяна в реда за установяване на нарушения на правилата за движение по пътищата и за налагане на наказания за тях.

Сега действащата уредба на административнонаказателното производство по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) предвижда първо установяване на нарушението и съставяне на акт от определени в закона длъжности лица (актосъставители). Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение се издава наказателно постановление, с което се налагат административни наказания от административнонаказващ орган, различен от актосъставителя. Според мотивите, достъпни на портала за обществени консултации, редът на сега действащия ЗАНН е бавен и неефективен. „С оглед незабавност и неизбежност на процеса по налагане на административни наказания, както и с цел пестене на ресурса на МВР по издаване и връчване на наказателните постановления, е необходимо извършването на промяна в ЗДвП и ЗАНН.

С Проекта се предлага въвеждане на едноетапност на административнонаказателното производството по установяване на административни нарушения на правилата за движение по пътищата и налагане на административни наказания за тях и съчетаване на функциите на актосъставител и административнонаказващ орган в един субект. Установяването на нарушението и налагането на наказанието ще се осъществява в една административна процедура, с издаването на един документ – фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание (ФУАННАН).

Така определените от министъра на вътрешните работи длъжностни лица на службите за контрол (най-често служители на пътна полиция) ще могат да налагат глоби и имуществени санкции с издаването на ФУАННАН. В определените от закона случаи те ще могат да налагат и наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство (МПС), както и да отнемат контролни точки за извършените нарушения.

Законопроектът предвижда съставеният фиш да може да бъде обжалван в 14-дневен срок от неговото връчване чрез органа, който го е издал, пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението.

Предлага се и възможност гражданите в 14-дневен срок от връчването на фиша да заплатят наложената глоба или имуществена санкция в размер 70 на сто от предвидената стойност, при условие, че фишът не е обжалван. Глобата или имуществената санкция, наложена с фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, ще се дължи в пълен размер.

Друга важна промяна касае процедурите по съобщаване и връчване на издадените фишове. Предлага се възможност фишовете да се връчват както присъствено (при съставянето им), така и при отсъствие на нарушителя с две посещения на адреса на лицето през седем дни от лицензиран пощенски оператор. Важна последица при неоткриването на лицето на постоянния му адрес (в Проекта не е предвидена възможност за връчване на настоящ адрес) или на адреса на управление е възможността съобщаването да бъде осъществено чрез поставяне на таблото за обявления или в интернет страницата на съответната структура за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който фишът ще се счита за връчен.

Освен при съставянето на фиша и чрез пощенски оператор, Проектът предвижда и други възможности за връчване на фишовете – от служители на Министерство на вътрешните работи, от длъжностни лица на административни органи при осъществяване на административно обслужване, както и по електронен път по реда на чл. 26 от Закона за електронното управление. За да бъде надлежно връчен ФУАННАН по електронен път, лицето трябва да е посочило електронен адрес за уведомяване и да е изразило съгласие за уведомяването му по този начин.

С Проекта се предлага и въвеждането на нова принудителна административна мярка по отношение на всички административни нарушения, за които е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, а именно временно отнемане на свидетелството за управление на МПС.

Окончателният вариант на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, одобрен от Министерския съвет, все още не е публикуван. Очаква се той да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание. Тук можете да намерите Проекта, достъпен на портала за обществени консултации www.strategy.bg

Приятели на "Юридически барометър"