Може ли доставчикът на ел. енергия едностранно да коригира сметките на потребителите?

С Решение № 77/08.04.2021 г. по гр. д. № 2862 по описа за 2020 г. състав на Върховния касационен съд (ВКС), Четвърто гражданско отделение, с председател съдия Борислав Белазелков и членове съдия Борис Илиев и съдия Димитър Димитров се произнесе по въпроса възниква ли право за доставчика на електрическа енергия едностранно да коригира сметката на потребителите, макар в Общите условия да не е предвиден ред, по който да уведоми потребителите за корекцията. Касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс, тъй като въпросът е решен в противоречие със задължаителната практика на ВКС.

Съдебният състав по делото застъпва мнението, че липсата в Общите условия на електроснабдителните дружества на предвиден ред, по който потребителите да бъдат уведомени за корекция в сметката, не може да послужи като основание да се отрече дължимостта на сумата, когато това задължение се установява по съдебен ред. За да подкрепят този извод, върховните съдии споделят мотивите, изложени в предходни решения на ВКС, в чиято основа е разбирането, че правоотношенията между електроснабдителните дружества и крайните потребители на електрическа енергия възникват по силата на договори за продажба. Обръщайки внимание на факта, че поради специфичния предмет на тези договори и по-силната страна на електроснабдителните дружества в правоотношението, част от правата и задълженията на страните се регламентират с разпоредби в Закона за енергетиката с цел защита на потребителите, то ВКС акцентира на същността на договора като договор за продажба, при който се прилагат общите правила на ЗЗД във връзка със задължението на купувача да плати цената на доставената стока.

Позовавайки се на чл. 183 от ЗЗД, върховните съдии аргументират, че когато е било доставено определено количество енергия, но поради допусната грешка е отчетена доставка в по-малък размер и съответно е заплатена по-малка цена от реално дължимата, купувачът следва да доплати дължимата сума. Липсата на предвиден ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка в общите условия на доставчика представлява нарушение и то е пречка потребителят да бъде поставен в забава относно задължението си да заплати корекцията. Тази липса обаче не се отразява на дължимостта на сумата, когато това задължение се установява по съдебен ред и според ВКС гражданските съдилища не могат да се позовават на липсата на предварителни процедури за защита на потребителите, за да отхвърлят исковете за заплащане на реално потребената електрическа енергия.

С цялото решение и с конкретния казус можете да се запознаете тук.

Приятели на "Юридически барометър"