Общият съд: помощта за Austrian Airlines от Австрия заради К-19 е съвместима с вътрешния пазар

През 2020 г. Република Австрия предоставя на авиокомпанията Austrian Airlines AG (наричана по-нататък „AUA“) индивидуална мярка за помощ под формата на подчинен заем, конвертируем в субсидия, в размер на 150 милиона евро. Целта на помощта е обезщетяване на вреди вследствие на наложените в контекста на пандемията от COVID-19 ограничения за пътуване и други противоепидемични мерки. AUA е част от групата Lufthansa, чието крайно предприятие майка е дружеството Deutsche Lufthansa AG (наричано по-нататък „DLH“).

През юни 2020 г. Република Австрия уведомява Европейската комисия за посочената индивидуална мярка за помощ, като с решение от 6 юли 2020 г. Комисията приема, че разглежданата мярка представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, която обаче е съвместима с вътрешния пазар на основание член 107, параграф 2, буква б) от ДФЕС. Авиокомпаниите Ryanair и Laudamotion подават жалба за отмяната на това решение (наричано по-нататък „обжалваното решение“). Водещ аргумент в жалбата е, че в периода от март до юни 2020 г. ЕК вече е одобрила няколко мерки за помощ в полза на предприятия от групата Lufthansa и че при постанвяване на обжалваното решение Комисията не е разгледала всички мерки за помощ на авиокомпаниите от групата Lufthansa, както и връзката между тях1.

Общият съд отхвърля жалбата. Той констатира, че Комисията е уточнила, че разглежданата мярка е част от финансов пакет в полза на AUA в общ размер от 600 милиона евро, който, освен разглежданата мярка, включва също и предоставяне от дружеството майка DLH на 150 милиона евро собствени средства (наричано по-нататък „вливането на капитал от DLH“), както и австрийския заем от 300 милиона евро. Освен това Комисията припомня, че съгласно решение Lufthansa DLH може да използва отпуснатата му от Федерална република Германия помощ от 6 милиарда евро, за да подкрепи други авиокомпании от групата Lufthansa, които не са били финансово затруднени към 31 декември 2019 г. и сред които е и AUA. Общият съд отбелязва, че в предходно свое решение, прието две седмици преди обжалваното решение, Комисията вече е взела предвид всички мерки за помощи, предоставени в полза на авиокомпаниите от групата Lufthansa, в това число и на AUA, както и връзката между тях. В решението на Общия съд се напомня, че съгласно решението Lufthansa всички предвидени или планирани допълнителни мерки за подпомагане на авиокомпаниите от групата Lufthansa са били ограничени до необходимия минимум, за да се възстанови капиталовата структура на тази група и за да се гарантира жизнеспособността ѝ. Също така, Комисията изключва всякакъв риск от свръхкомпенсиране, тъй като по силата на механизма за приспадане, приложим по отношение на всички приети в полза на тази група мерки, общият размер на помощта, която Федерална република Германия предоставя за цялата група Lufthansa, се намалява с размера на помощите от други държави за една или друга авиокомпания от тази група, така че общият размер, от който тя се ползва, остава същият. Накрая, по отношение на вливането на капитал от DLH Общият съд потвърждава, че то е част от помощта, предмет на решението Lufthansa, и поради това във всички случаи представлява вече разрешена от това решение помощ.

С оглед на всички тези съображения Общият съд потвърждава, че противно на твърденията на Ryanair и Laudamotion, Комисията не само е разгледала всички мерки за помощ, предоставени в полза на авиокомпаниите от групата Lufthansa, но и връзката между тях.

По-нататък, Общият съд уточнява, че дори и да се приеме за дискриминация, установената с разглежданата мярка разлика в третирането на AUA и останалите опериращи в Австрия авиокомпании е обоснована с оглед на обстоятелствата по случая. Отчетена е съществената роля на AUA за въздушното обслужване на Австрия и установената в полза на това дружество разлика в третирането всъщност е подходяща за поправяне на вредите, които то е претърпяло поради наложените в контекста на пандемията от COVID-19 ограничения за пътуване и други противоепидемични мерки, и не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

По отношение на аргумента на жалбоподателите относно неспазване на принципите на свободно предоставяне на услуги и на свобода на установяване Общият съд припомня, че свободното предоставяне на услуги като такова не е приложимо в областта на транспорта, която е подчинена на специален правен режим. Жалбоподателите не доказват как изключителният характер на разглежданата мярка може да ги възпре да се установят в Австрия или да предоставят услуги от и за тази страна.

Според Общия съд Комисията не е допуснала и грешка при преценката на пропорционалността на помощта, и по-специално при изчисляването на подлежащата на компенсиране вреда и на размера на помощта, като що се отнася до изчисляването на размера на помощта, Общият съд потвърждава, че при преценката на пропорционалността на разглежданата мярка Комисията не е пропуснала да вземе предвид всички мерки за помощ, от които групата Lufthansa може да се ползва.

Цялото решение можете да прочетете тук.

 

____________________________________________

1 1) държавна гаранция от Федерална република Германия за 80 % от заема от 3 милиарда евро, отпуснат на DLH по силата на германската схема за помощи с цел подпомагане на предприятия от всички икономически сектори, нуждаещи се от ликвидни средства за дейностите си в Германия (наричана по-нататък „германският заем“), 2) държавна гаранция от Република Австрия за 90 % от заема от 300 милиона евро, отпуснат на AUA от консорциум от търговски банки по силата на австрийската схема за помощи за подкрепа на икономиката при настоящата пандемия от COVID-19 (наричана понататък „австрийският заем“) и 3) индивидуална помощ от 6 милиарда евро от Федерална република Германия за DLH. Последната помощ е разрешена с решение на Комисията от 25 юни 2020 г. (наричано по-нататък „решението Lufthansa“).

Приятели на "Юридически барометър"