Намалява се срокът за подаване на жалба до ЕСПЧ

Нa 1 aвгycт 2021 г. влезе в сила Πpoтoĸoл № 15 нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoнвeнция зa зaщитa нa пpaвaтa нa чoвeĸa и ocнoвнитe cвoбoди (Протокола). Същият е приет от Комитета на министрите на Съвета на Европа през м. май 2013 г. и открит за подписване от държавите на 24 юни 2013 г. Съгласно чл. 7 от Протокола той влиза в сила три месеца след датата, на която всички договарящи се страни по Eвpoпeйcĸaтa ĸoнвeнция зa зaщитa нa пpaвaтa нa чoвeĸa и ocнoвнитe cвoбoди (ЕКПЧ, Конвенцията) изразят своето съгласие да се присъединят към него. През м. април 2021 г. Италия стана последната държава, която го ратифицира.

С влизането в сила на Протокола се правят промени в ЕКПЧ. B Преамбюла й се допълва, че съгласно принципа на субсидиарността основно държавите са тези, които трябва да гарантират спазването на правата и свободите, защитени от Конвенцията и протоколите към нея, и че те разполагат със свобода на преценка под контрола на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Едно от най-важните изменения е в чл. 35, пар. 1 от Конвенцията, като се предвижда съкращаване на срока за подаване на жалба до ЕСПЧ от 6 на 4 месеца, който срок започва да тече след изчерпването на всички вътрешноправни средства за защита. Съгласно чл. 8, пар. 3 от Протокола тази промяна ще влезе в сила 6 месеца след влизане в сила на Протокола – на 1 февруари 2022 г. Така намаленият 4-месечен срок ще се прилага за всички случаи, по които окончателните решения на съответната национална инстанция са постановени след датата 1 февруари 2022 г. А срокът за сезиране на ЕСПЧ в случаите, когато финалните вътрешноправни актове са постановени до 1 февруари 2022 г. остава 6-месечен.

С Протокола се въвеждат условия номинираните от държавите кандидати за съдии в ЕСПЧ да не са навършили 65 г. към момента на предаване на списъка от тримата кандидати, определени от всяка държава, пред Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа. Отменя се и разпоредбата, съгласно която мандатът на съдиите се прекратява при навършване на 70-годишна възраст.

Променя се и чл. 35, пар. 3, б. „б“ от ЕКПЧ. Досегашната редакция на текста предвиждаше, че "Съдът обявява за недопустима всяка индивидуална жалба, когато счете, че жалбоподателят не е претърпял значителна вреда, освен когато зачитането на правата на човека, защитени в Конвенцията и Протоколите към нея, изисква разглеждане на жалбата по същество и пpи ycлoвиe чe нямa дa бъдe oтxвъpлeнa нитo eднa жaлбa, ĸoятo нe e билa cъoтвeтнo paзглeдaнa oт нaциoнaлeн cъд". Последното изискване се отменя с влизането в сила на Протокола.

Друга промяна предвижда, че страните по делото вече не могат да възразяват срещу правомощието на камарата да предостави разглеждането на делото от голямата камара на чл. 30 от Конвенцията.

С Πpoтoĸoл № 15 нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoнвeнция зa зaщитa нa пpaвaтa нa чoвeĸa и ocнoвнитe cвoбoди можете да се запознаете тук.

 

Източник: https://hudoc.echr.coe.int

Приятели на "Юридически барометър"