Научни четения на тема „Право и принуда“

На 16 май 2022 г. от 9:00 часа в Конферентната зала на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) ще се проведат вече традиционните научни четения, организирани от катедрите по теория и история на държавата и правото и по наказателноправни науки към Юридическия факултет на СУ.

Както Юридически барометър вече съобщи, темата на шестото по ред издание на съвместната конференция е „Право и принуда”. Целта на форума е да бъдат поставени за общо разглеждане комплекс от въпроси на правната наука, които могат да бъдат изведени чрез анализа на идеята за принудата в правото, правото като принудителен инструмент, но и като средство за борба с множество незаконни форми на принуда.

Организаторите посочват, че Общата теория на правото традиционно дефинира правото, отчитайки по различни начини елемента на централизирана, организирана или материална принуда. Същевременно и днес не губят своята актуалност въпросите за ограничаването на количеството принуда в обществото само в рамките на необходимото, използването на човешките права като граница на легитимно използваната принуда, но и прилагането на облечената в процедурни форми принуда за защита на правата. Ако принудата е необходимият инструмент на държавната репресия в защита на обществото, а правата действат като ограничения за държавата и нейните репресивни механизми, самата граница между свобода и принуда, се превръща в основна тема на идеологията на човешките права, особено в контекста на ограничаването на едни права – в крайна сметка чрез принуда, с цел гарантирането на други.

За наказателноправните науки принудата също е многоаспектен въпрос. От една страна, и наказанието, и редица други мерки за въздействие, предвидени в наказателния закон, представляват мерки на държавна принуда, един от инструментите, чрез които се реализира универсалната правозащитна функция на наказателното право. Принудата е в основата на мерките за процесуална принуда, реализирани в хода на наказателния процес. Пред науката все по-отчетливо стои за решаване въпросът за точната мяра на държавна принуда, която следва да се прилага по отношение на престъпните дейци, за да бъде тя справедлива, заслужена и целесъобразна. Все по-разрастващата се система от административни нарушения и въвеждането на отговорност за юридически лица при извършено престъпление, поставят нови въпроси за границите на отговорността и справедливостта и налагат да се преосмислят понятия като мерки за въздействие, санкции и наказания. От друга страна, накърняването на съществуващата категория обществени отношения посредством упражняването на принуда, се изследва и на плоскостта на съставомерността на редица деяния, но и в контекста на обстоятелствата, изключващи престъпния характер на редица деяния.

Поради всичко изложено, бидейки пресечна точка между санкция и принудителните мерки, между реакцията на правонарушението и превенцията или преустановяването му, понятието за принудата може да служи и като отправна позиция за анализа на съвременните извънредни режими, съпътстващи обществата вече цели две години от началото на пандемията от Covid-19.

С програмата на събитието можете да се запознаете тук.

 

Източник: https://law.uni-sofia.bg/

Приятели на "Юридически барометър"