Съдът на Европейския съюз преименува част от своите сгради

В рамките на 70-ата си годишнина Съдът на Европейския съюз реши официално да преименува последните части от сградния си комплекс, които досега все още бяха обозначавани с букви. Кули A, B, C и крило C занапред ще носят имената „Коменски“, „Монтескьо“, „Рока“ и „Темида“.

От Съда посочват, че от установяването му на платото Кирхберг (Люксембург) в началото на 70-те години той многократно е разширяван. Разширенията се дължат на последователното присъединяване към Европейския съюз на нови държави членки и на създаването през 1989 г. на втори съд — понастоящем Общия съд, който сега включва по двама съдии от всяка държава членка.

Първата предоставена сграда на Съда, т.нар. „Палата“ (Palais), е открита през 1973 г. Оттогава сградите са многократно разширявани, като първите три разширения са през 80-те и 90-те години, а по-късно (през 2008 г.) са добавени т.нар. „Пръстен“ (Anneau), „Галерия“ (Galerie) и кули A и B. Архитектурният комплекс е завършен през 2019 г. с петото разширение — кула C, като това дава възможност на всички служители на институцията да работят на едно и също място. През 1990 г. крило A на Палатата е наречено „Еразъм“, който е считан за първия европеец, допринесъл за културното обединяване около хуманистичните идеали. През 1992 г. крило B е кръстено „Томас Мор“ в почит на паметта на този велик европейски хуманист, на почтеността му и на силата на неговото убеждение, че всяко накърняване на свободите е недопустимо.

Понастоящем Съдът продължава да определя имената на сградите си, водейки се от ценностите, които отстоява както в своята практика, така и по-общо в качеството си на европейска институция.

Кула A вече ще носи името „Коменски“. Философ и педагог, Ян Амос Коменски, наричан и Комений (1592 – 1670 г.), е първият застъпник за всеобщо образование. Тъй като е убеден, че издигането в обществото трябва да се основава на образованието, а не на произхода, той се бори за равни възможности и общодостъпно образование, без оглед на имущество, религия или пол. Считан за родоначалник на съвременната педагогика, Коменски революционизира и методите за езиково обучение, и по-специално за изучаването на латински, езика на познанието, за да може да бъде усвоен от възможно най-много хора. Неговите учебници са преведени на около петнадесет езика и в продължение на повече от век са най-широко използваните в Европа, което допринася за разпространението на многоезичието като ключ към знанието.

Като отдава почит на името на Коменски, който прекосява Европа, за да насърчава по-открито и по-егалитарно езиково обучение, Съдът на Европейския съюз подчертава ценностите на многоезичието и изразява признание към всички, които ежедневно допринасят за отстояването на европейското езиково богатство.

Кула B е наречена „Монтескьо“. Шарл Луи дьо Секонда дьо ла Бред, барон дьо Монтескьо (1689 – 1755 г.) е юрист, съдия и писател. Известен е с труда си „De l’esprit des lois“ („За духа на законите“), публикуван през 1748 г. след дългогодишно пътуване из Европа, по време на което изучава политическите системи, икономиката, климата, историята и обичаите на страните, които посещава. Считан поради това за един от пионерите на сравнителното право, както и за предтеча на съвременната социология, Монтескьо се застъпва за ново разпределение на властите в държавата, основано едновременно на разделението им и на взаимозависимостта им с цел да се гарантира тяхното равновесие. Така той полага основите на принципа на разделение на властите, за който и до днес се счита, че е в устоите на всяка демокрация.

С избора на Монтескьо, чиито възгледи допринасят за развитието на принципа на независимост на съдебната власт, Съдът на Европейския съюз припомня общите за всички държави членки ценности, които определят същността на Съюза като самостоятелен правен ред.

Кула C занапред ще се нарича „Рока“. Джустина Рока е считана за първата адвокатка в историята. Името ѝ влиза в историята благодарение на едно решение, което взема на 8 април 1500 г. като арбитър по възложен ѝ за решаване спор. В съда на венецианския управител на град Трани тя произнася решението си на разговорния език, вместо на обичайния за времето латински, за да могат да го разберат присъстващите. След това приканва загубилата делото страна да ѝ заплати обичайното възнаграждение и по този начин в епоха, в която жените не са имали достъп нито до образование, нито до упражняването на юридически професии, изявява волята си да бъде третирана наравно с мъжете, които са имали тези права.

Като кръщава най-високата си кула „Рока“, Съдът на Европейския съюз подчертава значението, което отдава на всеобщия достъп до правото и правосъдието, и в унисон със съдебната си практика потвърждава своя ангажимент да подкрепя равните възможности.

На последно място, крило C е наречено „Темида“. Дъщеря на бога на небето Уран и на богинята на земята Гея, в гръцката митология Темида е считана за богинята на правосъдието. Съпруга и съветничка на Зевс, тя седи от дясната му страна и помага за запазването на установения ред. Като алегория на иманентната справедливост Темида по принцип е изобразявана със своите символи — везните и меча, а понякога и с превръзка на очите като израз на безпристрастност. Везните, символизиращи обществения ред, равновесието и хармонията, са в контраст с меча, който е въплъщение на съдебната санкция и принуда и с двойното си острие, което може да накаже всяка от страните, е израз на изпълнителната сила на съдебните решения. Така Темида се е превърнала в универсално олицетворение на правосъдието. Изборът на името „Темида“ е отражение на решението на първите членове на Съда, които въз основа на общите си културни традиции през 1952 г. решават везните и мечът да бъдат включени в емблемата на съдебния орган на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС).

Източник: www.curia.europa.eu

Приятели на "Юридически барометър"