КС отхвърли твърдението за три четения на ЗДБРБ за 2018 г.

В закрито заседание, проведено на 13 март 2018 г., Конституционният съд разгледа конституционно дело № 14/2017 г., докладвано от съдията Румен Ненков, и постанови решение, с което отхвърли искането на 66 народни представители от 44. Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 6, ал. 1, Раздел ІІ, т. 1.2 „Субсидии и други трансфери“ от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година (обн., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.).

Следва да припомним, че конституционният спор засяга приемането на разпоредба от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година, уреждаща част от размера на разходите по бюджета на Министерския съвет, и по-конкретно развитието на гласуването по предложението от един народен представител за изменение на тази разпоредба, предвиждащо допълнителни бюджетни средства в размер на 1 130 млн. лв. за ремонт и реконструкция на катедрален паметник „Свети Александър Невски“ и на манастира „Св. Георги Зограф“ в Света гора (Атон). Според вносителите на искането разпоредбата на чл. 6, ал. 1, Раздел ІІ, т. 1.2 „Субсидии и други трансфери“ от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година е приета с три вместо с две гласувания – в противоречие на чл. 88, ал. 1 от Конституцията на Република България. В допълнение те навеждат доводи и за противоречие с принципа на правовата държава, уреден в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, както и с процедурата в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Случаят стана популярен покрай маратонското гласуване на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година, когато народните представители трябваше да работят през нощта, за да спазят сроковете за приемането му. Поради това не е изненада, че те успяха да се объркат (като първо отхвърлиха предложението, касаещо осигуряване на средствата за предвиденото увеличение в бюджетните разходи, а след това одобриха предложението за самото увеличение в разходите) и се наложи да „изправят“ допуснатата грешка с употребата на различни процедурни похвати.

Според Конституционния съд „С изричното отхвърляне на предложението в частта по точка 1 относно осигуряването на източника на финансиране чрез намаляване на средствата от резерва, последвано от цялостното гласуване на второ четене на чл. 1 от законопроекта, е била създадена ситуация, при която всяко последващо увеличаване на разходите извън установената бюджетна рамка би било без основано на закона финансово покритие. Това би се оказало в разрез с изискванията по чл. 4, ал. 1 от Конституцията за правна сигурност, непротиворечивост и яснота на правните предписания.“ Наред с това, в диспозитива се подчертава, че „изискването на чл. 88, ал. 1 от Конституцията за две гласувания на закона не ограничава законодателния орган да отстранява противоречия между неговите норми в хода на продължаващите в рамките на второто четене парламентарни разисквания до момента на приключване на процедурата по приемане на внесения законопроект. Извън разума на конституционните предписания е в подобни хипотези да се разчита на нова законодателна инициатива едва след бъдещето обнародване на закона.

Решението е прието единодушно от конституционните съдии.

Приятели на "Юридически барометър"