Доцент Кръстю Цончев

К. ЦончевНа 13 септември 2020 г. се навършват 110 години от рождението на видния български юрист, учен и адвокат доцент Кръстю Цончев. 

Кръстю Тинев Цончев е роден през 1910 г. в гр. София. През 1933 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ЮФ на СУ), а от 1941 г. е частен хоноруван доцент в Катедрата по гражданскоправни науки на ЮФ на СУ.

Основните научни интереси на доц. Цончев се съсредоточават в областта на гражданско право и гражданско съдопроизводство. От 1941 до 1947 г. чете курсове по Семейно и облигационно право (1945-1947 г.) в ЮФ на СУ, а между 1945 и 1947 г. – по Техническо право в Държавна политехника. След 1947 г. преподавателската му кариера e прекъсната по политически причини.

Кръстю Цончев е дългогодишен адвокат и член на Софийската адвокатска колегия.

От 1968 г. е член на Съюза на юристите в България и заместник-председател на Сдружението по сравнително право при Съюза на юристите.

От 1961 до 1984 г. е член на редколегията на бюлетина „Справочник на адвоката и юрисконсулта“.

Доц. Цончев е автор на множество книги, учебници и учебни помагала и на близо 70 студии и статии. Сред значителните му трудове могат да бъдат откроени монографията „Отговорност на трето лице за нарушение на чуждо облигационно право“ (1940 г.), студията „Принос към деликтната отговорност за чужди действия“ (1945-1946 г.), „Съдебна делба“ (1964 г.), „Адвокатската защита в гражданския процес“ (1969 г.), „Приносът по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството“ (1971 г.), „Подобренията“ (1972 г.), „Симулацията в гражданското право“ (1974 г.), „Съдебна делба“ (1985 г.), „Договор за дарение“ (1988 г.) и редица други.

Доц. Цончев умира на 4 август 1991 г.

През 2005 г. с решение на Висшия адвокатски съвет на негово име е учредена фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“.

Поклон!

Приятели на "Юридически барометър"