Ново тълкувателно дело относно вписването на ипотека

Върховният касационен съд (ВКС) образува тълкувателно дело № 3/2018 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегии, за приемане на тълкувателно решение по въпроса: „Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), ако е изтекъл десетгодишният срок на действие на вписването и ипотеката вече е била заличена по реда на чл. 22 от Правилника за вписванията?”

По посочения въпрос ВКС е установил наличието на противоречива съдебна практика.

Разпоредбата на чл. 22 от Правилника за вписванията (ПВ) предвижда, че когато са изминали 10 години от датата на вписването, без то да е подновено, заличаването става по молба на заинтересования, без други доказателства. Някои съдебни състави изхождат от становището, че заличаването на ипотеката има конститутивно действие, тъй като чл. 179, ал. 3 ЗЗД гласи, че заличаването погасява ипотеката. Поради тази причина те приемат, че в хипотезата на чл. 172, ал. 2 ЗЗД правото на ипотекарния кредитор да впише ипотеката наново с реда на новото вписване възниква, само ако тя не е била подновена до изтичане на 10 години от вписването и не е заличена поради изтекъл срок на действие (по реда на чл. 22 от ПВ).

Според други състави вписването на заличаване на ипотека поради изтичането на 10-годишния срок на действие, не може да бъде пречка за ново вписване на ипотеката. Те считат, че според разпоредбата на чл. 172, ал. 2 ЗЗД тъкмо изтичането на този срок е основанието за ново вписване.

Решението на ВКС се очаква с интерес, тъй като то ще бъде от голямо значение за гражданския и за търговския оборот.

Приятели на "Юридически барометър"