Кръгла маса „Взаимодействия и йерархии между нормите на вътрешното право, международното право и правото на ЕС”

На 24 януари (четвъртък) 2019 година от 10.00 часа в 224. аудитория („Америка за България“) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се състои кръгла маса на тема: „Взаимодействия и йерархии между нормите на вътрешното право, международното право и правото на ЕС“. Тя се организира от Катедрите по „Теория и история и на държавата и правото“ и „Международно право и международни отношения“ на Юридическия факултет на Софийския университет.

Форумът има за цел да постави на дискусия въпроса за съотношението между вътрешното право, международното право и правото на Европейския съюз в контекста на конкретното прилагане на европейски и международни актове в Република България. Дискусията е насочена към осветляването на класическите концепции за предимство на международното право и за примат на правото на Европейския съюз през призмата на конкретни проблеми на прилагането на международноправни актове и на актове на правото на ЕС у нас.

В рамките на кръглата маса ще бъдат направени встъпителни експозета по следните въпроси:

• Юридическа валидност и нормативни йерархии – проф. д-р Даниел Вълчев;

• Национално, международно и наднационално право: сечения, йерархия, взаимодействия – проф. Янаки Стоилов;

• Съотношението на вътрешното право и правото на ЕС в светлината на практиката на Съда на ЕС относно зачитане на националната конституционна идентичност – доц. д-р Христо Христев;

• Правни системи и методи на регулиране на частноправните отношения с международен елемент - (не)възможни конфигурации - доц. д-р Васил Пандов;

• Българският режим за гражданска конфискация в светлината на практиката на Европейския съд по правата на човека - ас. Димитър Гочев.

Заповядайте!

Приятели на "Юридически барометър"