Ново тълкувателно дело относно правото на цесионера да предяви павлов иск

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за съдебната власт бе образувано Тълкувателно дело № 2/2019 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ОСГТК) по следния въпрос:

„Цесионерът притежава ли активна материалноправна легитимация за предявяване на иск по чл. 135, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, ако увреждащата сделка или действие са извършени, след като е възникнало вземането на първоначалния кредитор – цедент, но преди сключването на договора за прехвърляне на вземането?“

Предложението за произнасяне с тълкувателно решение е направено от състав на Първо търговско отделение на ВКС, който е установил противоречиви решения на ВКС по поставения въпрос.

Така например с Решение № 199/13.11.2012 г. по т. д. № 191/2012 г. на състав на Второ търговско отделение на ВКС се приема, че цесионерът, придобил вземането срещу длъжника, не е активно материално легитимиран да води иск за прогласяване за недействителна спрямо него на сделка, предхождаща договора за цесия.

Различно становище се застъпва от състав на Четвърто гражданско отделение на ВКС. С постановеното по реда на чл. 290 от ГПК Решение № 99/17.09.2018 г. по гр. д. № 1010/2017 г. се прима, че ако увреждащата сделка или действие е извършено, след като е възникнало вземането, но преди сключването на договора за цесия, то вземането е преминало върху новия кредитор и той е активно легитимиран да проведе иска по чл. 135, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите.

Припомняме, че разпоредбата на чл. 135 от ЗЗД регламентира правото на кредитора да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако длъжникът при извършването им е знаел за увреждането.

Източник: www.vks.bg

Приятели на "Юридически барометър"